www.pudn.com > AES-128Bit-C51.rar > AES_Lib.c, change:2007-11-13,size:31472b


/*C***************************************************************************** 
* NAME:     AES_Lib.c 
*------------------------------------------------------------------------------- 
* Copyright (c) 北京迈特安技术发展有限公司. 
*------------------------------------------------------------------------------- 
* RELEASE:   梁锋 liangfeng@cnmta.com.cn 
* REVISION:   V1.0版 
*------------------------------------------------------------------------------- 
* PURPOSE: 
* AES(Advanced Encryption Standard)加密算法 
* 
* NOTES:    仅支持128位加密标准 
*******************************************************************************/ 
 
/*_____ I N C L U D E S ______________________________________________________*/ 
 
#include <AES_Lib.h> 
 
/*_____ M A C R O S __________________________________________________________*/ 
 
#define Nk (4)     // number of columns in a key 
 
/*_____ D E F I N I T I O N __________________________________________________*/ 
 
// 正向 s-box 变换表 
static const AES_U8 CODE_MEM_TYP Sbox[256] = { 
0x63, 0x7c, 0x77, 0x7b, 0xf2, 0x6b, 0x6f, 0xc5, 0x30, 0x01, 0x67, 0x2b, 0xfe, 0xd7, 0xab, 0x76, 
0xca, 0x82, 0xc9, 0x7d, 0xfa, 0x59, 0x47, 0xf0, 0xad, 0xd4, 0xa2, 0xaf, 0x9c, 0xa4, 0x72, 0xc0, 
0xb7, 0xfd, 0x93, 0x26, 0x36, 0x3f, 0xf7, 0xcc, 0x34, 0xa5, 0xe5, 0xf1, 0x71, 0xd8, 0x31, 0x15, 
0x04, 0xc7, 0x23, 0xc3, 0x18, 0x96, 0x05, 0x9a, 0x07, 0x12, 0x80, 0xe2, 0xeb, 0x27, 0xb2, 0x75, 
0x09, 0x83, 0x2c, 0x1a, 0x1b, 0x6e, 0x5a, 0xa0, 0x52, 0x3b, 0xd6, 0xb3, 0x29, 0xe3, 0x2f, 0x84, 
0x53, 0xd1, 0x00, 0xed, 0x20, 0xfc, 0xb1, 0x5b, 0x6a, 0xcb, 0xbe, 0x39, 0x4a, 0x4c, 0x58, 0xcf, 
0xd0, 0xef, 0xaa, 0xfb, 0x43, 0x4d, 0x33, 0x85, 0x45, 0xf9, 0x02, 0x7f, 0x50, 0x3c, 0x9f, 0xa8, 
0x51, 0xa3, 0x40, 0x8f, 0x92, 0x9d, 0x38, 0xf5, 0xbc, 0xb6, 0xda, 0x21, 0x10, 0xff, 0xf3, 0xd2, 
0xcd, 0x0c, 0x13, 0xec, 0x5f, 0x97, 0x44, 0x17, 0xc4, 0xa7, 0x7e, 0x3d, 0x64, 0x5d, 0x19, 0x73, 
0x60, 0x81, 0x4f, 0xdc, 0x22, 0x2a, 0x90, 0x88, 0x46, 0xee, 0xb8, 0x14, 0xde, 0x5e, 0x0b, 0xdb, 
0xe0, 0x32, 0x3a, 0x0a, 0x49, 0x06, 0x24, 0x5c, 0xc2, 0xd3, 0xac, 0x62, 0x91, 0x95, 0xe4, 0x79, 
0xe7, 0xc8, 0x37, 0x6d, 0x8d, 0xd5, 0x4e, 0xa9, 0x6c, 0x56, 0xf4, 0xea, 0x65, 0x7a, 0xae, 0x08, 
0xba, 0x78, 0x25, 0x2e, 0x1c, 0xa6, 0xb4, 0xc6, 0xe8, 0xdd, 0x74, 0x1f, 0x4b, 0xbd, 0x8b, 0x8a, 
0x70, 0x3e, 0xb5, 0x66, 0x48, 0x03, 0xf6, 0x0e, 0x61, 0x35, 0x57, 0xb9, 0x86, 0xc1, 0x1d, 0x9e, 
0xe1, 0xf8, 0x98, 0x11, 0x69, 0xd9, 0x8e, 0x94, 0x9b, 0x1e, 0x87, 0xe9, 0xce, 0x55, 0x28, 0xdf, 
0x8c, 0xa1, 0x89, 0x0d, 0xbf, 0xe6, 0x42, 0x68, 0x41, 0x99, 0x2d, 0x0f, 0xb0, 0x54, 0xbb, 0x16}; 
 
// 反向 s-box 变换表 
static const AES_U8 CODE_MEM_TYP InvSbox[256] = { 
0x52, 0x09, 0x6a, 0xd5, 0x30, 0x36, 0xa5, 0x38, 0xbf, 0x40, 0xa3, 0x9e, 0x81, 0xf3, 0xd7, 0xfb, 
0x7c, 0xe3, 0x39, 0x82, 0x9b, 0x2f, 0xff, 0x87, 0x34, 0x8e, 0x43, 0x44, 0xc4, 0xde, 0xe9, 0xcb, 
0x54, 0x7b, 0x94, 0x32, 0xa6, 0xc2, 0x23, 0x3d, 0xee, 0x4c, 0x95, 0x0b, 0x42, 0xfa, 0xc3, 0x4e, 
0x08, 0x2e, 0xa1, 0x66, 0x28, 0xd9, 0x24, 0xb2, 0x76, 0x5b, 0xa2, 0x49, 0x6d, 0x8b, 0xd1, 0x25, 
0x72, 0xf8, 0xf6, 0x64, 0x86, 0x68, 0x98, 0x16, 0xd4, 0xa4, 0x5c, 0xcc, 0x5d, 0x65, 0xb6, 0x92, 
0x6c, 0x70, 0x48, 0x50, 0xfd, 0xed, 0xb9, 0xda, 0x5e, 0x15, 0x46, 0x57, 0xa7, 0x8d, 0x9d, 0x84, 
0x90, 0xd8, 0xab, 0x00, 0x8c, 0xbc, 0xd3, 0x0a, 0xf7, 0xe4, 0x58, 0x05, 0xb8, 0xb3, 0x45, 0x06, 
0xd0, 0x2c, 0x1e, 0x8f, 0xca, 0x3f, 0x0f, 0x02, 0xc1, 0xaf, 0xbd, 0x03, 0x01, 0x13, 0x8a, 0x6b, 
0x3a, 0x91, 0x11, 0x41, 0x4f, 0x67, 0xdc, 0xea, 0x97, 0xf2, 0xcf, 0xce, 0xf0, 0xb4, 0xe6, 0x73, 
0x96, 0xac, 0x74, 0x22, 0xe7, 0xad, 0x35, 0x85, 0xe2, 0xf9, 0x37, 0xe8, 0x1c, 0x75, 0xdf, 0x6e, 
0x47, 0xf1, 0x1a, 0x71, 0x1d, 0x29, 0xc5, 0x89, 0x6f, 0xb7, 0x62, 0x0e, 0xaa, 0x18, 0xbe, 0x1b, 
0xfc, 0x56, 0x3e, 0x4b, 0xc6, 0xd2, 0x79, 0x20, 0x9a, 0xdb, 0xc0, 0xfe, 0x78, 0xcd, 0x5a, 0xf4, 
0x1f, 0xdd, 0xa8, 0x33, 0x88, 0x07, 0xc7, 0x31, 0xb1, 0x12, 0x10, 0x59, 0x27, 0x80, 0xec, 0x5f, 
0x60, 0x51, 0x7f, 0xa9, 0x19, 0xb5, 0x4a, 0x0d, 0x2d, 0xe5, 0x7a, 0x9f, 0x93, 0xc9, 0x9c, 0xef, 
0xa0, 0xe0, 0x3b, 0x4d, 0xae, 0x2a, 0xf5, 0xb0, 0xc8, 0xeb, 0xbb, 0x3c, 0x83, 0x53, 0x99, 0x61, 
0x17, 0x2b, 0x04, 0x7e, 0xba, 0x77, 0xd6, 0x26, 0xe1, 0x69, 0x14, 0x63, 0x55, 0x21, 0x0c, 0x7d}; 
 
//列混合中的域加/域乘用到的乘数 
static const AES_U8 CODE_MEM_TYP Rcon[11] = { 
0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0x1b, 0x36}; 
 
// Xtimes2[Sbox[]] 正向变换中的域乘2,且S-box变换结果表 
static const AES_U8 CODE_MEM_TYP Xtime2Sbox[256] = { 
0xc6, 0xf8, 0xee, 0xf6, 0xff, 0xd6, 0xde, 0x91, 0x60, 0x02, 0xce, 0x56, 0xe7, 0xb5, 0x4d, 0xec, 
0x8f, 0x1f, 0x89, 0xfa, 0xef, 0xb2, 0x8e, 0xfb, 0x41, 0xb3, 0x5f, 0x45, 0x23, 0x53, 0xe4, 0x9b, 
0x75, 0xe1, 0x3d, 0x4c, 0x6c, 0x7e, 0xf5, 0x83, 0x68, 0x51, 0xd1, 0xf9, 0xe2, 0xab, 0x62, 0x2a, 
0x08, 0x95, 0x46, 0x9d, 0x30, 0x37, 0x0a, 0x2f, 0x0e, 0x24, 0x1b, 0xdf, 0xcd, 0x4e, 0x7f, 0xea, 
0x12, 0x1d, 0x58, 0x34, 0x36, 0xdc, 0xb4, 0x5b, 0xa4, 0x76, 0xb7, 0x7d, 0x52, 0xdd, 0x5e, 0x13, 
0xa6, 0xb9, 0x00, 0xc1, 0x40, 0xe3, 0x79, 0xb6, 0xd4, 0x8d, 0x67, 0x72, 0x94, 0x98, 0xb0, 0x85, 
0xbb, 0xc5, 0x4f, 0xed, 0x86, 0x9a, 0x66, 0x11, 0x8a, 0xe9, 0x04, 0xfe, 0xa0, 0x78, 0x25, 0x4b, 
0xa2, 0x5d, 0x80, 0x05, 0x3f, 0x21, 0x70, 0xf1, 0x63, 0x77, 0xaf, 0x42, 0x20, 0xe5, 0xfd, 0xbf, 
0x81, 0x18, 0x26, 0xc3, 0xbe, 0x35, 0x88, 0x2e, 0x93, 0x55, 0xfc, 0x7a, 0xc8, 0xba, 0x32, 0xe6, 
0xc0, 0x19, 0x9e, 0xa3, 0x44, 0x54, 0x3b, 0x0b, 0x8c, 0xc7, 0x6b, 0x28, 0xa7, 0xbc, 0x16, 0xad, 
0xdb, 0x64, 0x74, 0x14, 0x92, 0x0c, 0x48, 0xb8, 0x9f, 0xbd, 0x43, 0xc4, 0x39, 0x31, 0xd3, 0xf2, 
0xd5, 0x8b, 0x6e, 0xda, 0x01, 0xb1, 0x9c, 0x49, 0xd8, 0xac, 0xf3, 0xcf, 0xca, 0xf4, 0x47, 0x10, 
0x6f, 0xf0, 0x4a, 0x5c, 0x38, 0x57, 0x73, 0x97, 0xcb, 0xa1, 0xe8, 0x3e, 0x96, 0x61, 0x0d, 0x0f, 
0xe0, 0x7c, 0x71, 0xcc, 0x90, 0x06, 0xf7, 0x1c, 0xc2, 0x6a, 0xae, 0x69, 0x17, 0x99, 0x3a, 0x27, 
0xd9, 0xeb, 0x2b, 0x22, 0xd2, 0xa9, 0x07, 0x33, 0x2d, 0x3c, 0x15, 0xc9, 0x87, 0xaa, 0x50, 0xa5, 
0x03, 0x59, 0x09, 0x1a, 0x65, 0xd7, 0x84, 0xd0, 0x82, 0x29, 0x5a, 0x1e, 0x7b, 0xa8, 0x6d, 0x2c 
}; 
 
// Xtimes3[Sbox[]] 正向变换中的域乘3结果表 
static const AES_U8 CODE_MEM_TYP Xtime3Sbox[256] = { 
0xa5, 0x84, 0x99, 0x8d, 0x0d, 0xbd, 0xb1, 0x54, 0x50, 0x03, 0xa9, 0x7d, 0x19, 0x62, 0xe6, 0x9a, 
0x45, 0x9d, 0x40, 0x87, 0x15, 0xeb, 0xc9, 0x0b, 0xec, 0x67, 0xfd, 0xea, 0xbf, 0xf7, 0x96, 0x5b, 
0xc2, 0x1c, 0xae, 0x6a, 0x5a, 0x41, 0x02, 0x4f, 0x5c, 0xf4, 0x34, 0x08, 0x93, 0x73, 0x53, 0x3f, 
0x0c, 0x52, 0x65, 0x5e, 0x28, 0xa1, 0x0f, 0xb5, 0x09, 0x36, 0x9b, 0x3d, 0x26, 0x69, 0xcd, 0x9f, 
0x1b, 0x9e, 0x74, 0x2e, 0x2d, 0xb2, 0xee, 0xfb, 0xf6, 0x4d, 0x61, 0xce, 0x7b, 0x3e, 0x71, 0x97, 
0xf5, 0x68, 0x00, 0x2c, 0x60, 0x1f, 0xc8, 0xed, 0xbe, 0x46, 0xd9, 0x4b, 0xde, 0xd4, 0xe8, 0x4a, 
0x6b, 0x2a, 0xe5, 0x16, 0xc5, 0xd7, 0x55, 0x94, 0xcf, 0x10, 0x06, 0x81, 0xf0, 0x44, 0xba, 0xe3, 
0xf3, 0xfe, 0xc0, 0x8a, 0xad, 0xbc, 0x48, 0x04, 0xdf, 0xc1, 0x75, 0x63, 0x30, 0x1a, 0x0e, 0x6d, 
0x4c, 0x14, 0x35, 0x2f, 0xe1, 0xa2, 0xcc, 0x39, 0x57, 0xf2, 0x82, 0x47, 0xac, 0xe7, 0x2b, 0x95, 
0xa0, 0x98, 0xd1, 0x7f, 0x66, 0x7e, 0xab, 0x83, 0xca, 0x29, 0xd3, 0x3c, 0x79, 0xe2, 0x1d, 0x76, 
0x3b, 0x56, 0x4e, 0x1e, 0xdb, 0x0a, 0x6c, 0xe4, 0x5d, 0x6e, 0xef, 0xa6, 0xa8, 0xa4, 0x37, 0x8b, 
0x32, 0x43, 0x59, 0xb7, 0x8c, 0x64, 0xd2, 0xe0, 0xb4, 0xfa, 0x07, 0x25, 0xaf, 0x8e, 0xe9, 0x18, 
0xd5, 0x88, 0x6f, 0x72, 0x24, 0xf1, 0xc7, 0x51, 0x23, 0x7c, 0x9c, 0x21, 0xdd, 0xdc, 0x86, 0x85, 
0x90, 0x42, 0xc4, 0xaa, 0xd8, 0x05, 0x01, 0x12, 0xa3, 0x5f, 0xf9, 0xd0, 0x91, 0x58, 0x27, 0xb9, 
0x38, 0x13, 0xb3, 0x33, 0xbb, 0x70, 0x89, 0xa7, 0xb6, 0x22, 0x92, 0x20, 0x49, 0xff, 0x78, 0x7a, 
0x8f, 0xf8, 0x80, 0x17, 0xda, 0x31, 0xc6, 0xb8, 0xc3, 0xb0, 0x77, 0x11, 0xcb, 0xfc, 0xd6, 0x3a 
}; 
 
// modular multiplication tables 
// based on: 
 
// Xtime2[x] = (x & 0x80 ? 0x1b : 0) ^ (x + x) 
// Xtime3[x] = x^Xtime2[x]; 
/* 
AES_U8 Xtime2[256] = { //GF(28)域乘2结果表 
0x00, 0x02, 0x04, 0x06, 0x08, 0x0a, 0x0c, 0x0e, 0x10, 0x12, 0x14, 0x16, 0x18, 0x1a, 0x1c, 0x1e, 
0x20, 0x22, 0x24, 0x26, 0x28, 0x2a, 0x2c, 0x2e, 0x30, 0x32, 0x34, 0x36, 0x38, 0x3a, 0x3c, 0x3e, 
0x40, 0x42, 0x44, 0x46, 0x48, 0x4a, 0x4c, 0x4e, 0x50, 0x52, 0x54, 0x56, 0x58, 0x5a, 0x5c, 0x5e, 
0x60, 0x62, 0x64, 0x66, 0x68, 0x6a, 0x6c, 0x6e, 0x70, 0x72, 0x74, 0x76, 0x78, 0x7a, 0x7c, 0x7e, 
0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c, 0x8e, 0x90, 0x92, 0x94, 0x96, 0x98, 0x9a, 0x9c, 0x9e, 
0xa0, 0xa2, 0xa4, 0xa6, 0xa8, 0xaa, 0xac, 0xae, 0xb0, 0xb2, 0xb4, 0xb6, 0xb8, 0xba, 0xbc, 0xbe, 
0xc0, 0xc2, 0xc4, 0xc6, 0xc8, 0xca, 0xcc, 0xce, 0xd0, 0xd2, 0xd4, 0xd6, 0xd8, 0xda, 0xdc, 0xde, 
0xe0, 0xe2, 0xe4, 0xe6, 0xe8, 0xea, 0xec, 0xee, 0xf0, 0xf2, 0xf4, 0xf6, 0xf8, 0xfa, 0xfc, 0xfe, 
0x1b, 0x19, 0x1f, 0x1d, 0x13, 0x11, 0x17, 0x15, 0x0b, 0x09, 0x0f, 0x0d, 0x03, 0x01, 0x07, 0x05, 
0x3b, 0x39, 0x3f, 0x3d, 0x33, 0x31, 0x37, 0x35, 0x2b, 0x29, 0x2f, 0x2d, 0x23, 0x21, 0x27, 0x25, 
0x5b, 0x59, 0x5f, 0x5d, 0x53, 0x51, 0x57, 0x55, 0x4b, 0x49, 0x4f, 0x4d, 0x43, 0x41, 0x47, 0x45, 
0x7b, 0x79, 0x7f, 0x7d, 0x73, 0x71, 0x77, 0x75, 0x6b, 0x69, 0x6f, 0x6d, 0x63, 0x61, 0x67, 0x65, 
0x9b, 0x99, 0x9f, 0x9d, 0x93, 0x91, 0x97, 0x95, 0x8b, 0x89, 0x8f, 0x8d, 0x83, 0x81, 0x87, 0x85, 
0xbb, 0xb9, 0xbf, 0xbd, 0xb3, 0xb1, 0xb7, 0xb5, 0xab, 0xa9, 0xaf, 0xad, 0xa3, 0xa1, 0xa7, 0xa5, 
0xdb, 0xd9, 0xdf, 0xdd, 0xd3, 0xd1, 0xd7, 0xd5, 0xcb, 0xc9, 0xcf, 0xcd, 0xc3, 0xc1, 0xc7, 0xc5, 
0xfb, 0xf9, 0xff, 0xfd, 0xf3, 0xf1, 0xf7, 0xf5, 0xeb, 0xe9, 0xef, 0xed, 0xe3, 0xe1, 0xe7, 0xe5}; 
*/ 
 
//域乘0x09结果表 
static const AES_U8 CODE_MEM_TYP Xtime9[256] = { 
0x00, 0x09, 0x12, 0x1b, 0x24, 0x2d, 0x36, 0x3f, 0x48, 0x41, 0x5a, 0x53, 0x6c, 0x65, 0x7e, 0x77, 
0x90, 0x99, 0x82, 0x8b, 0xb4, 0xbd, 0xa6, 0xaf, 0xd8, 0xd1, 0xca, 0xc3, 0xfc, 0xf5, 0xee, 0xe7, 
0x3b, 0x32, 0x29, 0x20, 0x1f, 0x16, 0x0d, 0x04, 0x73, 0x7a, 0x61, 0x68, 0x57, 0x5e, 0x45, 0x4c, 
0xab, 0xa2, 0xb9, 0xb0, 0x8f, 0x86, 0x9d, 0x94, 0xe3, 0xea, 0xf1, 0xf8, 0xc7, 0xce, 0xd5, 0xdc, 
0x76, 0x7f, 0x64, 0x6d, 0x52, 0x5b, 0x40, 0x49, 0x3e, 0x37, 0x2c, 0x25, 0x1a, 0x13, 0x08, 0x01, 
0xe6, 0xef, 0xf4, 0xfd, 0xc2, 0xcb, 0xd0, 0xd9, 0xae, 0xa7, 0xbc, 0xb5, 0x8a, 0x83, 0x98, 0x91, 
0x4d, 0x44, 0x5f, 0x56, 0x69, 0x60, 0x7b, 0x72, 0x05, 0x0c, 0x17, 0x1e, 0x21, 0x28, 0x33, 0x3a, 
0xdd, 0xd4, 0xcf, 0xc6, 0xf9, 0xf0, 0xeb, 0xe2, 0x95, 0x9c, 0x87, 0x8e, 0xb1, 0xb8, 0xa3, 0xaa, 
0xec, 0xe5, 0xfe, 0xf7, 0xc8, 0xc1, 0xda, 0xd3, 0xa4, 0xad, 0xb6, 0xbf, 0x80, 0x89, 0x92, 0x9b, 
0x7c, 0x75, 0x6e, 0x67, 0x58, 0x51, 0x4a, 0x43, 0x34, 0x3d, 0x26, 0x2f, 0x10, 0x19, 0x02, 0x0b, 
0xd7, 0xde, 0xc5, 0xcc, 0xf3, 0xfa, 0xe1, 0xe8, 0x9f, 0x96, 0x8d, 0x84, 0xbb, 0xb2, 0xa9, 0xa0, 
0x47, 0x4e, 0x55, 0x5c, 0x63, 0x6a, 0x71, 0x78, 0x0f, 0x06, 0x1d, 0x14, 0x2b, 0x22, 0x39, 0x30, 
0x9a, 0x93, 0x88, 0x81, 0xbe, 0xb7, 0xac, 0xa5, 0xd2, 0xdb, 0xc0, 0xc9, 0xf6, 0xff, 0xe4, 0xed, 
0x0a, 0x03, 0x18, 0x11, 0x2e, 0x27, 0x3c, 0x35, 0x42, 0x4b, 0x50, 0x59, 0x66, 0x6f, 0x74, 0x7d, 
0xa1, 0xa8, 0xb3, 0xba, 0x85, 0x8c, 0x97, 0x9e, 0xe9, 0xe0, 0xfb, 0xf2, 0xcd, 0xc4, 0xdf, 0xd6, 
0x31, 0x38, 0x23, 0x2a, 0x15, 0x1c, 0x07, 0x0e, 0x79, 0x70, 0x6b, 0x62, 0x5d, 0x54, 0x4f, 0x46}; 
 
//域乘0x0b结果表 
static const AES_U8 CODE_MEM_TYP XtimeB[256] = { 
0x00, 0x0b, 0x16, 0x1d, 0x2c, 0x27, 0x3a, 0x31, 0x58, 0x53, 0x4e, 0x45, 0x74, 0x7f, 0x62, 0x69, 
0xb0, 0xbb, 0xa6, 0xad, 0x9c, 0x97, 0x8a, 0x81, 0xe8, 0xe3, 0xfe, 0xf5, 0xc4, 0xcf, 0xd2, 0xd9, 
0x7b, 0x70, 0x6d, 0x66, 0x57, 0x5c, 0x41, 0x4a, 0x23, 0x28, 0x35, 0x3e, 0x0f, 0x04, 0x19, 0x12, 
0xcb, 0xc0, 0xdd, 0xd6, 0xe7, 0xec, 0xf1, 0xfa, 0x93, 0x98, 0x85, 0x8e, 0xbf, 0xb4, 0xa9, 0xa2, 
0xf6, 0xfd, 0xe0, 0xeb, 0xda, 0xd1, 0xcc, 0xc7, 0xae, 0xa5, 0xb8, 0xb3, 0x82, 0x89, 0x94, 0x9f, 
0x46, 0x4d, 0x50, 0x5b, 0x6a, 0x61, 0x7c, 0x77, 0x1e, 0x15, 0x08, 0x03, 0x32, 0x39, 0x24, 0x2f, 
0x8d, 0x86, 0x9b, 0x90, 0xa1, 0xaa, 0xb7, 0xbc, 0xd5, 0xde, 0xc3, 0xc8, 0xf9, 0xf2, 0xef, 0xe4, 
0x3d, 0x36, 0x2b, 0x20, 0x11, 0x1a, 0x07, 0x0c, 0x65, 0x6e, 0x73, 0x78, 0x49, 0x42, 0x5f, 0x54, 
0xf7, 0xfc, 0xe1, 0xea, 0xdb, 0xd0, 0xcd, 0xc6, 0xaf, 0xa4, 0xb9, 0xb2, 0x83, 0x88, 0x95, 0x9e, 
0x47, 0x4c, 0x51, 0x5a, 0x6b, 0x60, 0x7d, 0x76, 0x1f, 0x14, 0x09, 0x02, 0x33, 0x38, 0x25, 0x2e, 
0x8c, 0x87, 0x9a, 0x91, 0xa0, 0xab, 0xb6, 0xbd, 0xd4, 0xdf, 0xc2, 0xc9, 0xf8, 0xf3, 0xee, 0xe5, 
0x3c, 0x37, 0x2a, 0x21, 0x10, 0x1b, 0x06, 0x0d, 0x64, 0x6f, 0x72, 0x79, 0x48, 0x43, 0x5e, 0x55, 
0x01, 0x0a, 0x17, 0x1c, 0x2d, 0x26, 0x3b, 0x30, 0x59, 0x52, 0x4f, 0x44, 0x75, 0x7e, 0x63, 0x68, 
0xb1, 0xba, 0xa7, 0xac, 0x9d, 0x96, 0x8b, 0x80, 0xe9, 0xe2, 0xff, 0xf4, 0xc5, 0xce, 0xd3, 0xd8, 
0x7a, 0x71, 0x6c, 0x67, 0x56, 0x5d, 0x40, 0x4b, 0x22, 0x29, 0x34, 0x3f, 0x0e, 0x05, 0x18, 0x13, 
0xca, 0xc1, 0xdc, 0xd7, 0xe6, 0xed, 0xf0, 0xfb, 0x92, 0x99, 0x84, 0x8f, 0xbe, 0xb5, 0xa8, 0xa3}; 
 
//域乘0x0d结果表 
static const AES_U8 CODE_MEM_TYP XtimeD[256] = { 
0x00, 0x0d, 0x1a, 0x17, 0x34, 0x39, 0x2e, 0x23, 0x68, 0x65, 0x72, 0x7f, 0x5c, 0x51, 0x46, 0x4b, 
0xd0, 0xdd, 0xca, 0xc7, 0xe4, 0xe9, 0xfe, 0xf3, 0xb8, 0xb5, 0xa2, 0xaf, 0x8c, 0x81, 0x96, 0x9b, 
0xbb, 0xb6, 0xa1, 0xac, 0x8f, 0x82, 0x95, 0x98, 0xd3, 0xde, 0xc9, 0xc4, 0xe7, 0xea, 0xfd, 0xf0, 
0x6b, 0x66, 0x71, 0x7c, 0x5f, 0x52, 0x45, 0x48, 0x03, 0x0e, 0x19, 0x14, 0x37, 0x3a, 0x2d, 0x20, 
0x6d, 0x60, 0x77, 0x7a, 0x59, 0x54, 0x43, 0x4e, 0x05, 0x08, 0x1f, 0x12, 0x31, 0x3c, 0x2b, 0x26, 
0xbd, 0xb0, 0xa7, 0xaa, 0x89, 0x84, 0x93, 0x9e, 0xd5, 0xd8, 0xcf, 0xc2, 0xe1, 0xec, 0xfb, 0xf6, 
0xd6, 0xdb, 0xcc, 0xc1, 0xe2, 0xef, 0xf8, 0xf5, 0xbe, 0xb3, 0xa4, 0xa9, 0x8a, 0x87, 0x90, 0x9d, 
0x06, 0x0b, 0x1c, 0x11, 0x32, 0x3f, 0x28, 0x25, 0x6e, 0x63, 0x74, 0x79, 0x5a, 0x57, 0x40, 0x4d, 
0xda, 0xd7, 0xc0, 0xcd, 0xee, 0xe3, 0xf4, 0xf9, 0xb2, 0xbf, 0xa8, 0xa5, 0x86, 0x8b, 0x9c, 0x91, 
0x0a, 0x07, 0x10, 0x1d, 0x3e, 0x33, 0x24, 0x29, 0x62, 0x6f, 0x78, 0x75, 0x56, 0x5b, 0x4c, 0x41, 
0x61, 0x6c, 0x7b, 0x76, 0x55, 0x58, 0x4f, 0x42, 0x09, 0x04, 0x13, 0x1e, 0x3d, 0x30, 0x27, 0x2a, 
0xb1, 0xbc, 0xab, 0xa6, 0x85, 0x88, 0x9f, 0x92, 0xd9, 0xd4, 0xc3, 0xce, 0xed, 0xe0, 0xf7, 0xfa, 
0xb7, 0xba, 0xad, 0xa0, 0x83, 0x8e, 0x99, 0x94, 0xdf, 0xd2, 0xc5, 0xc8, 0xeb, 0xe6, 0xf1, 0xfc, 
0x67, 0x6a, 0x7d, 0x70, 0x53, 0x5e, 0x49, 0x44, 0x0f, 0x02, 0x15, 0x18, 0x3b, 0x36, 0x21, 0x2c, 
0x0c, 0x01, 0x16, 0x1b, 0x38, 0x35, 0x22, 0x2f, 0x64, 0x69, 0x7e, 0x73, 0x50, 0x5d, 0x4a, 0x47, 
0xdc, 0xd1, 0xc6, 0xcb, 0xe8, 0xe5, 0xf2, 0xff, 0xb4, 0xb9, 0xae, 0xa3, 0x80, 0x8d, 0x9a, 0x97}; 
 
//域乘0x0e结果表 
static const AES_U8 CODE_MEM_TYP XtimeE[256] = { 
0x00, 0x0e, 0x1c, 0x12, 0x38, 0x36, 0x24, 0x2a, 0x70, 0x7e, 0x6c, 0x62, 0x48, 0x46, 0x54, 0x5a, 
0xe0, 0xee, 0xfc, 0xf2, 0xd8, 0xd6, 0xc4, 0xca, 0x90, 0x9e, 0x8c, 0x82, 0xa8, 0xa6, 0xb4, 0xba, 
0xdb, 0xd5, 0xc7, 0xc9, 0xe3, 0xed, 0xff, 0xf1, 0xab, 0xa5, 0xb7, 0xb9, 0x93, 0x9d, 0x8f, 0x81, 
0x3b, 0x35, 0x27, 0x29, 0x03, 0x0d, 0x1f, 0x11, 0x4b, 0x45, 0x57, 0x59, 0x73, 0x7d, 0x6f, 0x61, 
0xad, 0xa3, 0xb1, 0xbf, 0x95, 0x9b, 0x89, 0x87, 0xdd, 0xd3, 0xc1, 0xcf, 0xe5, 0xeb, 0xf9, 0xf7, 
0x4d, 0x43, 0x51, 0x5f, 0x75, 0x7b, 0x69, 0x67, 0x3d, 0x33, 0x21, 0x2f, 0x05, 0x0b, 0x19, 0x17, 
0x76, 0x78, 0x6a, 0x64, 0x4e, 0x40, 0x52, 0x5c, 0x06, 0x08, 0x1a, 0x14, 0x3e, 0x30, 0x22, 0x2c, 
0x96, 0x98, 0x8a, 0x84, 0xae, 0xa0, 0xb2, 0xbc, 0xe6, 0xe8, 0xfa, 0xf4, 0xde, 0xd0, 0xc2, 0xcc, 
0x41, 0x4f, 0x5d, 0x53, 0x79, 0x77, 0x65, 0x6b, 0x31, 0x3f, 0x2d, 0x23, 0x09, 0x07, 0x15, 0x1b, 
0xa1, 0xaf, 0xbd, 0xb3, 0x99, 0x97, 0x85, 0x8b, 0xd1, 0xdf, 0xcd, 0xc3, 0xe9, 0xe7, 0xf5, 0xfb, 
0x9a, 0x94, 0x86, 0x88, 0xa2, 0xac, 0xbe, 0xb0, 0xea, 0xe4, 0xf6, 0xf8, 0xd2, 0xdc, 0xce, 0xc0, 
0x7a, 0x74, 0x66, 0x68, 0x42, 0x4c, 0x5e, 0x50, 0x0a, 0x04, 0x16, 0x18, 0x32, 0x3c, 0x2e, 0x20, 
0xec, 0xe2, 0xf0, 0xfe, 0xd4, 0xda, 0xc8, 0xc6, 0x9c, 0x92, 0x80, 0x8e, 0xa4, 0xaa, 0xb8, 0xb6, 
0x0c, 0x02, 0x10, 0x1e, 0x34, 0x3a, 0x28, 0x26, 0x7c, 0x72, 0x60, 0x6e, 0x44, 0x4a, 0x58, 0x56, 
0x37, 0x39, 0x2b, 0x25, 0x0f, 0x01, 0x13, 0x1d, 0x47, 0x49, 0x5b, 0x55, 0x7f, 0x71, 0x63, 0x6d, 
0xd7, 0xd9, 0xcb, 0xc5, 0xef, 0xe1, 0xf3, 0xfd, 0xa7, 0xa9, 0xbb, 0xb5, 0x9f, 0x91, 0x83, 0x8d}; 
 
/*_____ D E C L A R A T I O N ________________________________________________*/ 
 
static void ShiftRows(AES_U8 *state); 
static void InvShiftRows(AES_U8 *state); 
static void MixSubColumns(AES_U8 *state); 
static void InvMixSubColumns(AES_U8 *state); 
static void AddRoundKey(AES_U8 *state, AES_U8 *key); 
 
 
/*F***************************************************************************** 
* PARAMS:  state    4*4的状态表首指针 
* 
* RETURN:  None 
*------------------------------------------------------------------------------- 
* PURPOSE: S-box变换和行变换 
*------------------------------------------------------------------------------- 
* EXAMPLE: 
*------------------------------------------------------------------------------- 
* NOTE:   row0 - 位置不变,    row1 - 向左循环移动1列, 
*      row2 - 向左循环移动2列 row3 - 向左循环移动3列 
*******************************************************************************/ 
static void ShiftRows(AES_U8 *state) 
{ 
AES_U8 tmp; 
 
  // just substitute row 0 
  state[0] = Sbox[state[0]]; 
  state[4] = Sbox[state[4]]; 
  state[8] = Sbox[state[8]]; 
  state[12] = Sbox[state[12]]; 
 
  // rotate row 1 
  tmp    = Sbox[state[1]]; 
  state[1] = Sbox[state[5]]; 
  state[5] = Sbox[state[9]]; 
  state[9] = Sbox[state[13]]; 
  state[13] = tmp; 
 
  // rotate row 2 
  tmp    = Sbox[state[2]]; 
  state[2] = Sbox[state[10]]; 
  state[10] = tmp; 
  tmp    = Sbox[state[6]]; 
  state[6] = Sbox[state[14]]; 
  state[14] = tmp; 
 
  // rotate row 3 
  tmp    = Sbox[state[15]]; 
  state[15] = Sbox[state[11]]; 
  state[11] = Sbox[state[7]]; 
  state[7] = Sbox[state[3]]; 
  state[3] = tmp; 
} 
 
 
/*F***************************************************************************** 
* PARAMS:  state    4*4的状态表首指针 
* 
* RETURN:  None 
*------------------------------------------------------------------------------- 
* PURPOSE: 反S-box变换和反行变换 
*------------------------------------------------------------------------------- 
* EXAMPLE: 
*------------------------------------------------------------------------------- 
* NOTE:   row0 - 位置不变,    row1 - 向右循环移动1列, 
*      row2 - 向右循环移动2列 row3 - 向右循环移动3列 
*******************************************************************************/ 
static void InvShiftRows(AES_U8 *state) 
{ 
AES_U8 tmp; 
 
  // restore row 0 
  state[0] = InvSbox[state[0]]; 
  state[4] = InvSbox[state[4]]; 
  state[8] = InvSbox[state[8]]; 
  state[12] = InvSbox[state[12]]; 
 
  // restore row 1 
  tmp    = InvSbox[state[13]]; 
  state[13] = InvSbox[state[9]]; 
  state[9] = InvSbox[state[5]]; 
  state[5] = InvSbox[state[1]]; 
  state[1] = tmp; 
 
  // restore row 2 
  tmp    = InvSbox[state[2]]; 
  state[2] = InvSbox[state[10]]; 
  state[10] = tmp; 
  tmp    = InvSbox[state[6]]; 
  state[6] = InvSbox[state[14]]; 
  state[14] = tmp; 
 
  // restore row 3 
  tmp    = InvSbox[state[3]]; 
  state[3] = InvSbox[state[7]]; 
  state[7] = InvSbox[state[11]]; 
  state[11] = InvSbox[state[15]]; 
  state[15] = tmp; 
} 
 
 
/*F***************************************************************************** 
* PARAMS:  state    4*4的状态表首指针 
* 
* RETURN:  None 
*------------------------------------------------------------------------------- 
* PURPOSE: 列混合操作。事实上是一种替代操作,用 State 字节列的值进行数学域加 
*      和域乘的结果代替每个字节。 
*      包括S-box变换,行变换,列变换 
*------------------------------------------------------------------------------- 
* EXAMPLE: 
*------------------------------------------------------------------------------- 
* NOTE:   MixColumns 使用特殊的加法和乘法,是基于近代数学的域论的有限域GF(28). 
*      GF(28)由一组从 0x00 到 0xff 的256个值组成,加上加法和乘法。 GF代表 
*      伽罗瓦域,以发明这一理论的数学家的名字命名。GF(28) 的一个特性是一个 
*      加法或乘法的操作的结果必须是在{0x00 ... 0xff}这组数中。虽然域论是相 
*      当深奥的,但GF(28)加法的最终结果却很简单。GF(28) 加法就是异或(XOR) 
*      操作。 
* 
*     GF(28)的乘法有点繁难。AES的加密和解密例程需要知道怎样只用七个常量 
*      0x01、0x02、0x03、0x09、0x0b、0x0d 和 0x0e 来相乘。只是针对这七种特殊 
*      情况进行说明。 
* 
*     在GF(28)中用0x01的乘法是特殊的;它相当于普通算术中用1做乘法并且结果 
*      也同样—任何值乘0x01等于其自身。 
* 
*     用0x02做乘法。和加法的情况相同,理论是深奥的,但最终结果十分简单。只要 
*      被乘的值小于0x80,这时乘法的结果就是该值左移1比特位。如果被乘的值大于 
*      或等于0x80,这时乘法的结果就是左移1比特位再用值0x1b异或。它防止了“域溢 
*      出”并保持乘法的乘积在范围以内。 
* 
*      清楚在GF(28)中用0x02建立了加法和乘法,就可以用任何常量去定义乘法。用 
*      0x03做乘法时,你可以将0x03分解为2的幂之和。为了用0x03乘以任意字节b, 
*      因为 0x03 = 0x02 + 0x01,因此: 
*        b * 0x03 = b * (0x02 + 0x01) = (b * 0x02) + (b * 0x01) 
*******************************************************************************/ 
static void MixSubColumns(AES_U8 *state) 
{ 
AES_U8 newstate[4 * Nb];  //用于缓存新的"state"数组 
 
  // mixing column 0 
  newstate[0] = Xtime2Sbox[state[0]] ^ Xtime3Sbox[state[5]] ^ Sbox[state[10]] ^ Sbox[state[15]]; 
  newstate[1] = Sbox[state[0]] ^ Xtime2Sbox[state[5]] ^ Xtime3Sbox[state[10]] ^ Sbox[state[15]]; 
  newstate[2] = Sbox[state[0]] ^ Sbox[state[5]] ^ Xtime2Sbox[state[10]] ^ Xtime3Sbox[state[15]]; 
  newstate[3] = Xtime3Sbox[state[0]] ^ Sbox[state[5]] ^ Sbox[state[10]] ^ Xtime2Sbox[state[15]]; 
 
  // mixing column 1 
  newstate[4] = Xtime2Sbox[state[4]] ^ Xtime3Sbox[state[9]] ^ Sbox[state[14]] ^ Sbox[state[3]]; 
  newstate[5] = Sbox[state[4]] ^ Xtime2Sbox[state[9]] ^ Xtime3Sbox[state[14]] ^ Sbox[state[3]]; 
  newstate[6] = Sbox[state[4]] ^ Sbox[state[9]] ^ Xtime2Sbox[state[14]] ^ Xtime3Sbox[state[3]]; 
  newstate[7] = Xtime3Sbox[state[4]] ^ Sbox[state[9]] ^ Sbox[state[14]] ^ Xtime2Sbox[state[3]]; 
 
  // mixing column 2 
  newstate[8] = Xtime2Sbox[state[8]] ^ Xtime3Sbox[state[13]] ^ Sbox[state[2]] ^ Sbox[state[7]]; 
  newstate[9] = Sbox[state[8]] ^ Xtime2Sbox[state[13]] ^ Xtime3Sbox[state[2]] ^ Sbox[state[7]]; 
  newstate[10] = Sbox[state[8]] ^ Sbox[state[13]] ^ Xtime2Sbox[state[2]] ^ Xtime3Sbox[state[7]]; 
  newstate[11] = Xtime3Sbox[state[8]] ^ Sbox[state[13]] ^ Sbox[state[2]] ^ Xtime2Sbox[state[7]]; 
 
  // mixing column 3 
  newstate[12] = Xtime2Sbox[state[12]] ^ Xtime3Sbox[state[1]] ^ Sbox[state[6]] ^ Sbox[state[11]]; 
  newstate[13] = Sbox[state[12]] ^ Xtime2Sbox[state[1]] ^ Xtime3Sbox[state[6]] ^ Sbox[state[11]]; 
  newstate[14] = Sbox[state[12]] ^ Sbox[state[1]] ^ Xtime2Sbox[state[6]] ^ Xtime3Sbox[state[11]]; 
  newstate[15] = Xtime3Sbox[state[12]] ^ Sbox[state[1]] ^ Sbox[state[6]] ^ Xtime2Sbox[state[11]]; 
 
  memcpy (state, newstate, sizeof(newstate)); 
} 
 
 
/*F***************************************************************************** 
* PARAMS:  state    4*4的状态表首指针 
* 
* RETURN:  None 
*------------------------------------------------------------------------------- 
* PURPOSE: 反列混合运算 
*      包括 
*------------------------------------------------------------------------------- 
* EXAMPLE: 
*------------------------------------------------------------------------------- 
* NOTE:   
*******************************************************************************/ 
static void InvMixSubColumns(AES_U8 *state) 
{ 
AES_U8 newstate[4 * Nb];  //用于缓存新的"state"数组 
AES_U16 i;          
 
  // restore column 0 
  newstate[0] = XtimeE[state[0]] ^ XtimeB[state[1]] ^ XtimeD[state[2]] ^ Xtime9[state[3]]; 
  newstate[5] = Xtime9[state[0]] ^ XtimeE[state[1]] ^ XtimeB[state[2]] ^ XtimeD[state[3]]; 
  newstate[10] = XtimeD[state[0]] ^ Xtime9[state[1]] ^ XtimeE[state[2]] ^ XtimeB[state[3]]; 
  newstate[15] = XtimeB[state[0]] ^ XtimeD[state[1]] ^ Xtime9[state[2]] ^ XtimeE[state[3]]; 
 
  // restore column 1 
  newstate[4] = XtimeE[state[4]] ^ XtimeB[state[5]] ^ XtimeD[state[6]] ^ Xtime9[state[7]]; 
  newstate[9] = Xtime9[state[4]] ^ XtimeE[state[5]] ^ XtimeB[state[6]] ^ XtimeD[state[7]]; 
  newstate[14] = XtimeD[state[4]] ^ Xtime9[state[5]] ^ XtimeE[state[6]] ^ XtimeB[state[7]]; 
  newstate[3] = XtimeB[state[4]] ^ XtimeD[state[5]] ^ Xtime9[state[6]] ^ XtimeE[state[7]]; 
 
  // restore column 2 
  newstate[8] = XtimeE[state[8]] ^ XtimeB[state[9]] ^ XtimeD[state[10]] ^ Xtime9[state[11]]; 
  newstate[13] = Xtime9[state[8]] ^ XtimeE[state[9]] ^ XtimeB[state[10]] ^ XtimeD[state[11]]; 
  newstate[2] = XtimeD[state[8]] ^ Xtime9[state[9]] ^ XtimeE[state[10]] ^ XtimeB[state[11]]; 
  newstate[7] = XtimeB[state[8]] ^ XtimeD[state[9]] ^ Xtime9[state[10]] ^ XtimeE[state[11]]; 
 
  // restore column 3 
  newstate[12] = XtimeE[state[12]] ^ XtimeB[state[13]] ^ XtimeD[state[14]] ^ Xtime9[state[15]]; 
  newstate[1] = Xtime9[state[12]] ^ XtimeE[state[13]] ^ XtimeB[state[14]] ^ XtimeD[state[15]]; 
  newstate[6] = XtimeD[state[12]] ^ Xtime9[state[13]] ^ XtimeE[state[14]] ^ XtimeB[state[15]]; 
  newstate[11] = XtimeB[state[12]] ^ XtimeD[state[13]] ^ Xtime9[state[14]] ^ XtimeE[state[15]]; 
 
  for (i=0; i<(4 * Nb); i++) 
  { 
    state[i] = InvSbox[newstate[i]]; 
  } 
} 
 
 
/*F***************************************************************************** 
* PARAMS:  state    4*4的状态表首指针 
*      key     密钥表首指针 
* RETURN:  None 
*------------------------------------------------------------------------------- 
* PURPOSE: 轮密钥加操作 
*------------------------------------------------------------------------------- 
* EXAMPLE: 
*------------------------------------------------------------------------------- 
* NOTE:   在加密和解密过程中均用到 
*******************************************************************************/ 
static void AddRoundKey(AES_U8 *state, AES_U8 *key) 
{ 
AES_U16 idx;  //索引 
 
  for (idx=0; idx<4; idx++) 
  { 
    state[idx] ^= key[idx]; 
  } 
} 
 
 
/*F***************************************************************************** 
* PARAMS:  key     密钥表首指针 
*      expKey   扩展密钥表首指针 
* RETURN:  None 
*------------------------------------------------------------------------------- 
* PURPOSE: 扩展密钥加操作,相当于初始化AES算法 
*------------------------------------------------------------------------------- 
* EXAMPLE: 
*------------------------------------------------------------------------------- 
* NOTE:   在加密和解密过程中均用到,每轮扩展Nk字节 
*******************************************************************************/ 
void AES_ExpandKey(AES_U8 *key, AES_U8 *expKey) 
{ 
AES_U8 tmp0, tmp1, tmp2, tmp3, tmp4; 
AES_U16 idx;  //索引 
 
  for (idx=0; idx<Nk; idx++) 
  { 
    expKey[4*idx+0] = key[4 * idx + 0]; 
    expKey[4*idx+1] = key[4 * idx + 1]; 
    expKey[4*idx+2] = key[4 * idx + 2]; 
    expKey[4*idx+3] = key[4 * idx + 3]; 
  } 
 
  for (idx=Nk; idx<(Nb * (Nr + 1)); idx++) 
  { 
    tmp0 = expKey[4*idx - 4]; 
    tmp1 = expKey[4*idx - 3]; 
    tmp2 = expKey[4*idx - 2]; 
    tmp3 = expKey[4*idx - 1]; 
     
    if ( !(idx % Nk) ) 
    { 
      tmp4 = tmp3; 
      tmp3 = Sbox[tmp0]; 
      tmp0 = Sbox[tmp1] ^ Rcon[idx/Nk]; 
      tmp1 = Sbox[tmp2]; 
      tmp2 = Sbox[tmp4]; 
    } //End of if 
 
    //convert from longs to bytes 
    expKey[4*idx+0] = expKey[4*idx - 4*Nk + 0] ^ tmp0; 
    expKey[4*idx+1] = expKey[4*idx - 4*Nk + 1] ^ tmp1; 
    expKey[4*idx+2] = expKey[4*idx - 4*Nk + 2] ^ tmp2; 
    expKey[4*idx+3] = expKey[4*idx - 4*Nk + 3] ^ tmp3; 
  } //End of for 
} 
 
 
/*F***************************************************************************** 
* PARAMS:  in     输入缓冲区指针 
*      expKey   扩展密钥表首指针 
*      out     输出缓冲区指针 
* RETURN:  None 
*------------------------------------------------------------------------------- 
* PURPOSE: 128Bit加密函数 
*------------------------------------------------------------------------------- 
* EXAMPLE: 
*------------------------------------------------------------------------------- 
* NOTE:   每次仅限于128Bit数据块 
*******************************************************************************/ 
void AES_Encrypt(AES_U8 *in, AES_U8 *expKey, AES_U8 *out) 
{ 
AES_U8 state[Nb * 4]; //state数组,用于数据分组 
AES_U16 round;     //加密轮数计数器 
AES_U16 idx;      //索引 
 
  //128位数据分组 
  for (idx=0; idx<Nb; idx++ ) 
  { 
    state[4*idx+0] = *in++; 
    state[4*idx+1] = *in++; 
    state[4*idx+2] = *in++; 
    state[4*idx+3] = *in++; 
  } 
 
  //与扩展密钥进行“异或”操作 
  AddRoundKey ((AES_U8 *)state, (AES_U8 *)expKey); 
 
  //Nr轮加密操作 
  for (round=1; round<(Nr + 1); round++) 
  { 
    if (round < Nr) 
    { 
      MixSubColumns(state);  //包含S-box变换,行变换,列变换 
    } 
    else 
    { 
      ShiftRows (state);   //S-box变换,行变换 
    } //End of if 
     
    //与扩展密钥进行“异或”操作 
    AddRoundKey ((AES_U8 *)state, (AES_U8 *)expKey + round * Nb); 
  } //End of for 
 
  //输出128位加密后的数据 
  for (idx=0; idx<Nb; idx++) 
  { 
    *out++ = state[4*idx+0]; 
    *out++ = state[4*idx+1]; 
    *out++ = state[4*idx+2]; 
    *out++ = state[4*idx+3]; 
  } 
} 
 
 
/*F***************************************************************************** 
* PARAMS:  in     输入缓冲区指针 
*      expKey   扩展密钥表首指针 
*      out     输出缓冲区指针 
* RETURN:  None 
*------------------------------------------------------------------------------- 
* PURPOSE: 128Bit解密函数 
*------------------------------------------------------------------------------- 
* EXAMPLE: 
*------------------------------------------------------------------------------- 
* NOTE:   每次仅限于128Bit数据块 
*******************************************************************************/ 
void AES_Decrypt(AES_U8 *in, AES_U8 *expKey, AES_U8 *out) 
{ 
AES_U8 state[Nb * 4]; //state数组,用于加密数据分组 
AES_U16 round;     //加密轮数计数器 
AES_U16 idx;      //索引 
 
  //128位加密数据分组 
  for (idx=0; idx<Nb; idx++) 
  { 
    state[4*idx+0] = *in++; 
    state[4*idx+1] = *in++; 
    state[4*idx+2] = *in++; 
    state[4*idx+3] = *in++; 
  } 
 
  //与扩展密钥进行“异或”操作 
  AddRoundKey ((AES_U8 *)state, (AES_U8 *)expKey + Nr * Nb); 
  round = Nr; 
 
  //反S-box变换,反行变换 
  InvShiftRows(state); 
 
  while (round--) 
  { 
    //与扩展密钥进行“异或”操作 
    AddRoundKey((AES_U8 *)state, (AES_U8 *)expKey + round * Nb); 
     
    if (round) 
    { 
      //反S-box变换,反行变换,反列变换 
      InvMixSubColumns (state); 
    } //End of if 
  } //End of while 
 
  //输出128位解密数据 
  for (idx=0; idx<Nb; idx++ ) 
  { 
    *out++ = state[4*idx+0]; 
    *out++ = state[4*idx+1]; 
    *out++ = state[4*idx+2]; 
    *out++ = state[4*idx+3]; 
  } 
}