www.pudn.com > MATLAB.zip > My2D_Entropy.m, change:2005-05-07,size:1444b


%  自己设计的二维直方图最大熵法 
%  算法参考文献: 龚坚,李立源,陈维南. 二维熵阈值分割的快速算法. 东南大学学报,1996,26(4):31-36 
%  曹力,史忠科. 基于最大熵原理的多阈值自动选取新方法. 中国图象图形学报, 2002, 7(A):461-465. 
%  利用等概率场熵最大的原理求解阈值 
function [Th,segImg] = My2D_Entropy(cX,N) 
  [m,n]=size(cX); 
   
  cX=double(cX); 
   
  %计算原图象的8邻域灰度图 
  myfilt=[1/8,1/8,1/8;1/8,0,1/8;1/8,1/8,1/8]; 
  g=round(filter2(myfilt,cX)); 
   
  %构建二维直方图 
  h_2d=zeros(256);  %初始化 
  for i=1:m; 
    for j=1:n; 
      r=cX(i,j)+1; 
      c=g(i,j)+1; 
      h_2d(r,c)=h_2d(r,c)+1; 
    end; 
  end; 
   
  %归一化直方图 
  p=h_2d/(m*n);   
   
  Ps=cumsum(cumsum(p,1),2); 
  
  %初始化输出 
  Th=zeros(N-1,1); 
  En=Th; 
 
  for i=1:N-1; 
    temp=abs(Ps-i/N); 
    %求出最大值所在的行 
    [MinRow,RowIndex]=min(temp); 
    %求出最大值所在的列 
    [MinCol,ColIndex]=min(MinRow); 
    S=ColIndex; 
    Th(i)=RowIndex(S); 
    En(i)=MinCol; 
  end;     
   
  %对或值进行排序 
  Th=sort(Th); 
   
  segImg=zeros(m,n); 
   
  temp=zeros(m,n); 
   
  for i=1:N-2; 
    temp=cX>Th(i) & cX<=Th(i+1); 
    if(~isempty(temp)) 
      segImg=segImg+i*temp; 
    end; 
  end; 
  temp=cX>Th(N-1); 
  if(~isempty(temp)) 
    segImg=segImg+(N-1)*(cX>Th(N-1)); 
  end;