www.pudn.com > GA.rar > SBOGA.m, change:2008-09-13,size:2571b


function [xv,fv] = SBOGA(fitness,a,b,NP,NG,q,Pc,Pm,eps) 
%顺序选择遗传算法 
L = ceil(log2((b-a)/eps+1));    %根据离散精度,确定二进制编码需要的码长 
 
x = zeros(NP,L); 
 
for i=1:NP 
   
  x(i,:) = Initial(L);        %种群初始化     
   
  fx(i) = fitness(Dec(a,b,x(i,:),L)); %个体适应值 
   
end 
 
for k=1:NG 
   
  [sortf,sortx] = sort(fx);      %适应值排序 
   
  x = x(sortx,:); 
   
  fx = fx(sortx); 
   
  for i=1:NP              %固定选择概率 
     
    Px(i) = (1-q)^(NP-i)*q/(1-(1-q)^NP); 
     
  end 
   
  PPx = 0; 
   
  PPx(1) = Px(1); 
   
  for i=2:NP            %用于轮盘赌策略的概率累加 
     
    PPx(i) = PPx(i-1) + Px(i); 
     
  end 
 
  for i=1:NP 
     
    sita = rand(); 
     
    for n=1:NP 
       
      if sita <= PPx(n) 
         
        SelFather = n;      %根据轮盘赌策略确定的父亲 
         
        break; 
         
      end 
       
    end 
     
    Selmother = floor(rand()*(NP-1))+1; %随机选择母亲 
     
    posCut = floor(rand()*(L-2)) + 1;   %随机确定交叉点 
     
    r1 = rand(); 
     
    if r1<=Pc                   %交叉 
       
      nx(i,1:posCut) = x(SelFather,1:posCut); 
       
      nx(i,(posCut+1):L) = x(Selmother,(posCut+1):L); 
       
      r2 = rand(); 
       
      if r2 <= Pm                %变异 
         
        posMut = round(rand()*(L-1) + 1); 
         
        nx(i,posMut) = ~nx(i,posMut); 
         
      end 
       
    else 
       
      nx(i,:) = x(SelFather,:); 
       
    end 
     
  end 
 
  x = nx; 
   
  for i=1:NP 
     
    fx(i) = fitness(Dec(a,b,x(i,:),L));  %子代适应值 
     
  end 
   
end 
 
fv = -inf; 
 
for i=1:NP 
   
  fitx = fitness(Dec(a,b,x(i,:),L)); 
   
  if fitx > fv 
     
    fv = fitx;                %取个体中的最好值作为最终结果 
     
    xv = Dec(a,b,x(i,:),L); 
     
  end 
   
end 
 
function result = Initial(length)     %初始化函数 
 
for i=1:length  
 
  r = rand(); 
 
  result(i) = round(r);  
 
end 
 
function y = Dec(a,b,x,L)     %二进制编码转换为十进制编码 
 
base = 2.^((L-1):-1:0); 
 
y = dot(base,x); 
 
y = a + y*(b-a)/(2^L-1);