www.pudn.com > zaishenghunningtu.rar > two.for, change:2011-03-17,size:4280b


!运用蒙特卡罗方法生成0-1之间的伪随机数,RRND1是确定圆心坐标的 	 
	REAL FUNCTION RRND1(R) 
   S=65536.0 
   U=2053.0 
   V=13849.0 
	M=R/S 
   R=R-M*S 
   R=U*R+V 
   M=R/S 
   R=R-M*S 
   RRND1=R/S 
   RETURN 
   END 
!RRND2用来确定骨料重叠后重新投放时的随机圆心度数 
	REAL FUNCTION RRND2(E) 
   S=65536.0 
   U=2053.0 
   V=13849.0 
	M=E/S 
   E=E-M*S 
   E=U*E+V 
   M=E/S 
   E=E-M*S 
   RRND2=E/S 
   RETURN 
   END 
     
   program main 
	DIMENSION PARTICAL(800,4) 
	open(20,file='骨料参数.txt',status='unknown') 
 
	 
	write(*,*)'砂浆层厚度' 
	read(*,*)h1,h2,h3,h4 
	write(*,*)'骨料直径' 
 	read(*,*)d1,d2,d3,d4 
	print*,d1,d2,d3,d4 
	r1=d1/2 
	r2=d2/2 
 	r3=d3/2 
	r4=d4/2. 
   write(*,*)'骨料颗粒数' 
   read(*,*)k1,k2,k3,k4 
	print*,k1,k2,k3,k4 
   write(*,*)'输入随机变量初值R和E,建议值6' 
   read(*,*)R,E 
	write(*,*)'输入截面高度、宽度' 
   read(*,*)height,broad 
    
    
	  
   K=1   !骨料序号 
	m=0   !循环次数 
	 
10  CONTINUE 
 
!运用蒙特卡罗方法产生的0-1之间的随机数确定骨料坐标 
 
   IF(height.eq.100)THEN 
	A=RRND1(R)*broad 
	B=RRND1(R)*height 
   END IF 
	 
	IF(height.eq.150)THEN 
	A=RRND1(R)*broad 
	B=RRND1(R)*height 
   END IF 
 
	IF(height.eq.300)THEN 
	A=RRND1(R)*broad 
	B=RRND1(R)*height 
   END IF 
	 
	IF(height.eq.450)THEN 
	A=RRND1(R)*broad 
	B=RRND1(R)*height 
   END IF 
 
   m=m+1 
!循环投放次数超一千重新生成新的伪随机数 
	if(mod(m,1000).eq.0)R=2+10*RRND1(R) 
   if(mod(m,1000000).eq.0)write(*,*)'m=',m 
 
!要投放的骨料的半径及骨料的附着砂浆厚度 
   IF(K.LE.K1) R1=r1 
	IF(K.GT.K1.AND.K.LE.K1+K2) R1=r2 
   IF(K.GT.K1+K2.AND.K.LE.K1+K2+K3) R1=r3 
   IF(K.GT.K1+K2+K3.AND.K.LE.K1+K2+K3+K4) R1=r4 
	 
   IF(K.LE.K1) PARTICAL(K,4)=h1 
	IF(K.GT.K1.AND.K.LE.K1+K2) PARTICAL(K,4)=h2 
   IF(K.GT.K1+K2.AND.K.LE.K1+K2+K3) PARTICAL(K,4)=h3 
   IF(K.GT.K1+K2+K3.AND.K.LE.K1+K2+K3+K4) PARTICAL(K,4)=h4 
 
!判断要投放的骨料是否超限(骨料圆心确定后半径是否超出) 
   IF(height.eq.100)THEN 
   IF(R1-B.GE.0) GOTO 10 
   IF(R1+B.GE.height) GOTO 10 
   IF(R1-A.GE.0) GOTO 10 
   IF(R1+A.GE.broad) GOTO 10 
   END IF 
 
	IF(height.eq.150)THEN 
   IF(R1-B.GE.0) GOTO 10 
   IF(R1+B.GE.height) GOTO 10 
   IF(R1-A.GE.0) GOTO 10 
   IF(R1+A.GE.broad) GOTO 10 
   END IF 
	 
   IF(height.eq.300)THEN 
   IF(R1-B.GE.0) GOTO 10 
   IF(R1+B.GE.height) GOTO 10 
   IF(R1-A.GE.0) GOTO 10 
   IF(R1+A.GE.broad) GOTO 10 
   END IF 
 
	IF(height.eq.450)THEN 
   IF(R1-B.GE.0) GOTO 10 
   IF(R1+B.GE.height) GOTO 10 
   IF(R1-A.GE.0) GOTO 10 
   IF(R1+A.GE.broad) GOTO 10 
   END IF 
 
   IF(K.EQ.1) goto 30 
 
35  CONTINUE	 
	 
	DO 40 I=1,K-1 
   A1=PARTICAL(I,1) 
   B1=PARTICAL(I,2) 
   R0=PARTICAL(I,3) 
!判断骨料是否重叠,未重叠把骨料坐标写入,若重叠重新投放 
   S=SQRT((A-A1)**2+(B-B1)**2) 
   IF(S.GT.(R0+R1)*1.05) GOTO 40 
   IF(S.LE.(R0+R1)*1.05)THEN 
 
!重新投放的方法,以已投放骨料为圆心的以1.05倍圆心距为半径内重新确定坐标	 
	ROU=(R0+R1)*1.10 
	STA=RRND2(E)*3.14*2 
	A=A1+ROU*ABS(COS(STA)) 
	B=B1+ROU*ABS(SIN(STA)) 
!重新投放虽然不会重叠,但可能超限,重新判断是否超限 
   IF(height.eq.100)THEN 
   IF(R1-B.GE.0) GOTO 10 
   IF(R1+B.GE.height) GOTO 10 
   IF(R1-A.GE.0) GOTO 10 
   IF(R1+A.GE.broad) GOTO 10 
   END IF 
 
	IF(height.eq.150)THEN 
   IF(R1-B.GE.0) GOTO 10 
   IF(R1+B.GE.height) GOTO 10 
   IF(R1-A.GE.0) GOTO 10 
   IF(R1+A.GE.broad) GOTO 10 
   END IF 
	 
   IF(height.eq.300)THEN 
   IF(R1-B.GE.0) GOTO 10 
   IF(R1+B.GE.height) GOTO 10 
   IF(R1-A.GE.0) GOTO 10 
   IF(R1+A.GE.broad) GOTO 10 
   END IF 
 
	IF(height.eq.450)THEN 
   IF(R1-B.GE.0) GOTO 10 
   IF(R1+B.GE.height) GOTO 10 
   IF(R1-A.GE.0) GOTO 10 
   IF(R1+A.GE.broad) GOTO 10 
   END IF 
 
   END IF 
 
	GOTO 35 
!	IF(SQRT((A-A1)**2+(B-B1)**2).LE.(R0+R1)*1.02) GOTO 10 
40  CONTINUE 
 
30  PARTICAL(K,1)=A 
   PARTICAL(K,2)=B 
   PARTICAL(K,3)=R1 
   write(*,*)'number=',k 
	K=K+1 
 	total=K1+K2+K3+K4 
	IF(K.LE.total) GOTO 10 
	write(20,*)total 
 
 
	DO 50 I=1,total 
	write(20,60)(partical(I,J),J=1,4) 
60  format(1x,4F13.2) 
50  continue 
    
	end