www.pudn.com > x86.rar > cla16Bit.v, change:2007-12-05,size:3098b


 
 
module cla16Bit( sum, carriesOut, op1, op2, cIn); 
input [15:0] op1, op2;			 // 16 bit inputs 
input     cIn;			 // carry in bit 
output [15:0] sum;       		 // 16 bit output sum 
 
// For intermediatae signals 
wire [3:0]  G;      		 // intermediate generate group bit for the 4 bit adders 
wire [3:0]  P;      		 // intermediate propagate group bit for the 4 bit adders 
output [16:1] carriesOut; 
 
//instantiantions 2 8 bit CLA adders 
// first 16 bits 
  Adder16_4Bit CLA1 ( sum[3:0],  carriesOut[4:1], G[0], P[0], op1[3:0],  op2[3:0],  cIn); 
  Adder16_4Bit CLA2 ( sum[7:4],  carriesOut[8:5], G[1], P[1], op1[7:4],  op2[7:4],  carriesOut[4]); 
 
  Adder16_4Bit CLA3 ( sum[11:8], carriesOut[12:9], G[2], P[2], op1[11:8], op2[11:8], carriesOut[8]); 
  Adder16_4Bit CLA4 ( sum[15:12], carriesOut[16:13], G[3], P[3], op1[15:12], op2[15:12], carriesOut[12]); 
 
endmodule 	// adder16 
 
 
// 4 bit CLA adder 
 
module Adder16_4Bit (	sum, Couts, Generate, Propagate, op1, op2, cIn); 
input [3:0] op1, op2;		//  Two 4 Bit numbers to be added 
input    cIn;		//  Input Carry 
output [3:0] sum;	 	//  sum of the two 4 Bit Numbers 
output Generate;		//  Generate bit of first 4 Bit CLA adder 
output Propagate;		//  Propagate bit of first 4 Bit CLA adder 
// Temporary wires 
wire [3:0] 	G;	 	//  Generate bit for each bit 
wire [3:0] 	P;	  	//  Propagate bit for each bit 
output [4:1]Couts; 
 
Adder16_1Bit Adder0( sum[0], G[0], P[0], op1[0], op2[0], cIn);   // bit 0 
Adder16_1Bit Adder1( sum[1], G[1], P[1], op1[1], op2[1], Couts[1]); // bit 1 
Adder16_1Bit Adder2( sum[2], G[2], P[2], op1[2], op2[2], Couts[2]); // bit 2 
Adder16_1Bit Adder3( sum[3], G[3], P[3], op1[3], op2[3], Couts[3]); // bit 3 
Add16_4Bits add16_4Bits( Couts[4], Generate, Propagate, Couts[3:1], G, P, cIn); // C[4] is the Final carry 
endmodule // adder4 
 
 
 
module Add16_4Bits( Cout, Generate, Propagate, C, G, P, cIn); 
input [3:0] G, P;	     //  inputs to add together 
input    cIn;		 //  carry in bit 
output [3:1] C;	 		 //  carry bits to the adders in CLA 
output    Generate;      //  generate group signal 
output    Propagate;	     //  propagate group signal 
output    Cout;	     //  carry out bit 
 
// Intermediate Signals 
assign C[1] = G[0] | (P[0] & cIn); 
assign C[2] = G[1] | (P[1] & C[1]); 
assign C[3] = G[2] | (P[2] & C[2]); 
assign Cout = G[3] | (P[3] & C[3]); 
assign Propagate = P[0] & P[1] & P[2] & P[3] ; 
assign Generate = G[3] | (P[3] & G[2]) | (P[3] & P[2] & G[1]) | (P[3] & P[2] & P[1] & G[0]) | (P[3] & P[2] & P[1] & P[0] & cIn); 
endmodule 
 
 
// One Bit Adder 
 
module Adder16_1Bit ( sum, Generate, Propagate, op1, op2, cIn); 
input op1, op2;		 //  Two One bit numbers 
input cIn;			 //  The Carry in bit 
output sum;			 //  sum of two one bit numbers 
output Generate;		 //  Generate signal 
output Propagate ;		 //  Propagate signal 
assign Propagate = op1^op2; 
assign Generate = op1 & op2;	 //  Equal to Carry Out 
assign sum    = Propagate ^ cIn; 
endmodule