www.pudn.com > WorkflowDesigner.rar > DO_IMPORTByOracle.cs, change:2007-11-28,size:46441b


using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Text; 
using System.Data; 
using System.Xml; 
using DataAccess; 
namespace Bussiness 
{ 
  public class DO_IMPORT 
  { 
    public DO_IMPORT() 
    { 
     
    } 
    private bool updateModel = false; 
    private XmlDocument _doc = new XmlDocument(); 
     
    public void UpdatePackageInfo(XmlDocument doc) 
    { 
      this._doc = doc; 
      //得到包名 
      XmlNode packageNode = doc.SelectSingleNode("/package"); 
      //得到包的ID 
      String packageId = packageNode.Attributes["id"].Value; 
      //得到包名 
      String packageName = packageNode.Attributes["name"].Value; 
 
      IDataAccess da = DataAccessFactory.CreateDataAccess(); 
      da.Open(); 
      IDbTransaction tran = da.BeginTransaction(); 
      try 
      { 
        DataSet ds = this.GetPackageById(packageId, da); 
        if (ds.Tables != null && ds.Tables.Count > 0) 
        { 
          if (ds.Tables[0].Rows.Count == 0) 
          { 
            //新增包 
            updateModel = false; 
            AddPackageInfo(packageId, packageName, da); 
          } 
          else 
          { 
            //更改旧的包 
            updateModel = true; 
          } 
 
        } 
        if (!updateModel) 
        { 
          //在一个事务内做完 
          //创建角色 角色用户信息 
          UpdateRoleInfo(packageId, da); 
          //创建应用 
          UpdateAppInfo(packageId, da); 
          //创建参数 
          this.UpdateParamInfo(packageId, da); 
          //创建流程 
          UpdateProcessInfo(packageId, da); 
        } 
        else 
        { 
 
          //更新所有的删除(删除的为先删除流程中的内容再删除参数 饮用 角色) 
          //新增所有元素(角色,应用 参数 流程) 
          //更新所有更新的信息(角色,应用 参数 流程) 
 
        } 
 
        tran.Commit(); 
      } 
      catch (Exception err) 
      { 
        tran.Rollback(); 
        throw err; 
      } 
      finally 
      { 
        da.Close(); 
      } 
    } 
 
    #region 更新包信息 
     
    #endregion 
 
    #region 更新角色用户信息 
    /// <summary> 
    /// 更新角色信息 
    /// </summary> 
    /// <param name="package"></param> 
    private void UpdateRoleInfo(String PackageId, IDataAccess da) 
    { 
      foreach (XmlElement roleNode in this._doc.SelectNodes("/package/roles/role")) 
      { 
        String roleName = roleNode.Attributes["name"].Value; 
        String roleType = roleNode.Attributes["type"].Value; 
        String roleContent = roleNode.Attributes["checkcontent"].Value; 
        int RoleId = CreateRole(PackageId, roleName, roleType, roleContent, da); 
        UpdateRoleUserInfo( RoleId, roleNode,da); 
      } 
    } 
 
    
    private void UpdateRoleUserInfo(int RoleId, XmlElement roleNode,IDataAccess da) 
    { 
      foreach (XmlElement roleuserNode in roleNode.SelectNodes("users/user")) 
      { 
        String UserId = roleuserNode.Attributes["id"].Value;         
        String Rank = roleuserNode.Attributes["rank"].Value; 
        CreateRoleUserInfo( UserId, Rank, RoleId, da); 
      } 
    } 
 
    
    #endregion 
 
    #region 通用函数 
    private int GetMaxId(String Table, IDataAccess da) 
    { 
      String Sql = "select bde_" + Table + ".nextval from dual"; 
      Object ob = da.ExecuteScalar(Sql); 
      if (ob == null || ob.ToString() == "") 
      { 
        return 0; 
      } 
      else 
      { 
        return Convert.ToInt32(ob); 
      } 
    } 
 
    private DataSet GetPackageById(String PackageId, IDataAccess da) 
    { 
      String Sql = "select * from wfpackage where id = '" + PackageId + "'"; 
      //IDataAccess da = DataAccessFactory.CreateDataAccess(); 
      return da.ExecuteDataset(Sql); 
    } 
    private int GetMaxPackageVersionByPackageName(String PackageName, IDataAccess da) 
    { 
      String Sql = "select max(version) as max_version from wfpackage where name = '" + PackageName + "'"; 
      Object ob = da.ExecuteScalar(Sql); 
      if (ob == null || ob.ToString() == "") 
      { 
        return 0; 
      } 
      else 
      { 
        return Convert.ToInt32(ob); 
      } 
    } 
 
    private int GetRoleIDByName(String packageId,String RoleName, IDataAccess da) 
    { 
      String Sql = "select Id from wfrole a where a.ref_package_id='" + packageId + "' and a.name='" + RoleName + "'"; 
      Object ob = da.ExecuteScalar(Sql); 
      if (ob == null || ob.ToString() == "") 
      { 
        return -1; 
      } 
      else 
      { 
        return Convert.ToInt32(ob); 
      } 
    } 
    private int GetParamIDByName(String packageId,String ParaName, IDataAccess da) 
    { 
      String Sql = "select Id from wfparam a where a.ref_WFpackage_id='" + packageId + "' and a.name='" + ParaName + "'"; 
      Object ob = da.ExecuteScalar(Sql); 
      if (ob == null || ob.ToString() == "") 
      { 
        return -1; 
      } 
      else 
      { 
        return Convert.ToInt32(ob); 
      } 
    } 
 
    private int GetActivityIDByName(String ProcessId,String ActivName, IDataAccess da) 
    { 
      String Sql = "select Id from wfactivity a where a.ref_process_id=" + ProcessId + " and a.name='" + ActivName + "'"; 
      Object ob = da.ExecuteScalar(Sql); 
      if (ob == null || ob.ToString() == "") 
      { 
        return -1; 
      } 
      else 
      { 
        return Convert.ToInt32(ob); 
      } 
    } 
  
     private int GetApplicationIDByName(String packageId,String AppName, IDataAccess da) 
    { 
      String Sql = "select Id from Wfapplication a where a.ref_package_id='" + packageId + "' and a.name='" + AppName + "'"; 
      Object ob = da.ExecuteScalar(Sql); 
      if (ob == null || ob.ToString() == "") 
      { 
        return -1; 
      } 
      else 
      { 
        return Convert.ToInt32(ob); 
      } 
    } 
 
    
    #endregion 
 
    #region 更新应用信息 
 
    
    
    private void UpdateAppInfo(String PackageId, IDataAccess da) 
    { 
      foreach (XmlElement AppNode in this._doc.SelectNodes("/package/applications/application")) 
      { 
        String appName = AppNode.Attributes["name"].Value; 
        String appType = AppNode.Attributes["type"].Value; 
        String appParameter = AppNode.Attributes["parameter"].Value; 
        String appGroupId = AppNode.Attributes["groupid"].Value; 
        String appPath = AppNode.Attributes["path"].Value; 
        int AppId = AddAppInfo(PackageId,appName, appType, appParameter, appGroupId, appPath, da); 
        
      } 
    } 
    #endregion 
 
    #region 更新参数 
 
 
     
    
    private void UpdateParamInfo(String PackageId, IDataAccess da) 
    { 
      foreach (XmlElement paramNode in this._doc.SelectNodes("/package/params/param")) 
      { 
        String paramName = paramNode.Attributes["name"].Value; 
        String paramType = paramNode.Attributes["paramtype"].Value; 
        String paramValue = paramNode.Attributes["value"].Value; 
        String paramRemark = paramNode.Attributes["remark"].Value; 
        int ParamId = AddParamInfo(PackageId, paramName, paramType, paramValue, paramRemark, da); 
         
         
      } 
    } 
     
    #endregion 
 
    #region 更新流程信息 
    private void UpdateProcessInfo(String packageId, IDataAccess da) 
    { 
      foreach (XmlElement processNode in this._doc.SelectNodes("/package/processes/process")) 
      { 
        // String NAME 
       //   ,String WORK_DAY,String WARNING_TIME, String REF_ROLE_ID 
 
        String NAME = processNode.Attributes["name"].Value; 
        String WORK_DAY = processNode.Attributes["WORK_DAY"].Value; 
        String WARNING_TIME = processNode.Attributes["WARNING_TIME"].Value; 
        String REF_ROLE_ID = processNode.Attributes["role"].Value; 
        int ProcessId = this.AddProcessInfo( packageId, NAME, WORK_DAY, WARNING_TIME, REF_ROLE_ID, da); 
 
        //创建节点 
        UpdateActiveInfo(packageId,ProcessId, processNode, da); 
        //创建流程线 
        UpdateTransInfo(packageId,ProcessId, processNode, da); 
      } 
    } 
     
    private void UpdateTransInfo(String PackageId, int ProcessId, XmlElement processNode, IDataAccess da) 
    { 
      foreach (XmlElement transitionNode in processNode.SelectNodes("activities/activity/transitions/transition")) 
      { 
        String endActivity = transitionNode.Attributes["forward"].Value; 
 
        String transitionName; 
        if (transitionNode.Attributes["name"] == null) 
        { 
          transitionName = endActivity; 
        } 
        else 
        { 
          transitionName = transitionNode.Attributes["name"].Value; 
        } 
        String endActivityId = ""; 
        int value = this.GetActivityIDByName(ProcessId.ToString(), endActivity, da); 
        if (value != -1) 
          endActivityId = value.ToString(); 
 
        String startActivity = transitionNode.ParentNode.ParentNode.Attributes["name"].Value; 
 
        String type = "0"; 
        if (transitionNode.Attributes["type"] != null) 
        { 
          type = transitionNode.Attributes["type"].Value; 
        } 
 
        String startActivityId = ""; 
        value = this.GetActivityIDByName(ProcessId.ToString(), startActivity, da); 
        if (value != -1) 
          startActivityId = value.ToString(); 
 
        String X = transitionNode.Attributes["x"].Value; 
        String Y =transitionNode.Attributes["y"].Value; 
        int transID = this.AddWFTRANSITIONInfo(transitionName, type, Y, X, ProcessId.ToString(), startActivityId, endActivityId, "", da); 
        UpdateTCInfo(PackageId, ProcessId, transID, transitionNode, da); 
         
 
      } 
    } 
    private void UpdateTCInfo(String PackageId, int ProcessId, int transID, XmlElement transitionNode, IDataAccess da) 
    { 
      foreach (XmlElement tcNode in transitionNode.SelectNodes("transconditions/transcondition")) 
      { 
        String param = tcNode.Attributes["param"].Value; 
        String paramId = ""; 
        int valueTemp = this.GetParamIDByName(PackageId, param, da); 
        if (valueTemp != -1) 
          paramId = valueTemp.ToString(); 
 
        String oper = tcNode.Attributes["oper"].Value; 
        String value = tcNode.Attributes["value"].Value; 
        this.AddWFTRANSITIONCONDITIONInfo(oper, value, transID.ToString(), paramId, da); 
         
      } 
    } 
 
    private void UpdateActiveInfo(String PackageId,int ProcessId,XmlElement processNode, IDataAccess da) 
    { 
      foreach (XmlElement activNode in processNode.SelectNodes("activities/activity")) 
      { 
        String Type =activNode.Attributes["type"].Value; 
        String NAME = activNode.Attributes["name"].Value; 
        String X = activNode.Attributes["x"].Value; 
        String Y = activNode.Attributes["y"].Value; 
        switch (Type) 
        { 
          case "0": 
          case "1": 
            //开始//结束 
            this.AddWFACTIVITYInfo(NAME, Type, "0", "ReceiveStrategyAnd", "DispatchStrategyRandom", "", "", "", "", "", X, Y, ProcessId.ToString(), "", "", "", da); 
            break; 
          case "2": 
            //普通 
            String work_day = activNode.Attributes["work_day"].Value; 
            String warning_time = activNode.Attributes["warning_time"].Value; 
            String issendself = activNode.Attributes["issendself"].Value; 
             
            String enablesendback = activNode.Attributes["enablesendback"].Value; 
            String isselectuser = activNode.Attributes["isselectuser"].Value; 
            String RoleId = ""; 
            String before_activId = ""; 
            if (isselectuser == "0") 
            { 
              XmlNode roleNode = activNode.SelectSingleNode("role"); 
              String RoleName = roleNode.Attributes["ref"].Value; 
              int value = this.GetRoleIDByName(PackageId, RoleName, da); 
              if(value!=-1) 
                RoleId = value.ToString(); 
            } 
            else 
            { 
              XmlNode beforeactivNode = activNode.SelectSingleNode("before_activ"); 
              String before_activName = beforeactivNode.Attributes["ref"].Value; 
 
              int value =this.GetActivityIDByName(ProcessId.ToString(), before_activName, da); 
              if (value != -1) 
                before_activId = value.ToString(); 
               
            } 
            int activitid = this.AddWFACTIVITYInfo(NAME, Type, "2", "ReceiveStrategyAnd", "DispatchStrategyRandom", "", enablesendback, issendself, work_day, warning_time 
            , X, Y, ProcessId.ToString(), RoleId, isselectuser, before_activId, da); 
 
            //更新应用 
            UpdateActiveAppInfo(PackageId, ProcessId,activitid, activNode, da); 
            //更新参数 
            UpdateActivParamInfo(PackageId, ProcessId, activitid, activNode, da); 
            //更新事件 
            UpdateActivEventInfo(PackageId, ProcessId, activitid, activNode, da); 
            break; 
          //以后再增加 
        } 
      } 
    } 
 
    private void UpdateActiveAppInfo(String PackageId,int ProcessId,int activitid,XmlElement activNode, IDataAccess da) 
    { 
      foreach (XmlElement appNode in activNode.SelectNodes("applications/application")) 
      { 
        String Name = appNode.Attributes["ref"].Value; 
        String AppId = ""; 
        String rank = appNode.Attributes["rank"].Value; 
        int value = this.GetApplicationIDByName(PackageId, Name, da); 
        if (value != -1) 
          AppId = value.ToString(); 
 
        this.AddWF_R_APPLICATIONACTIVITYInfo(AppId, activitid.ToString(), rank, da); 
      } 
    } 
 
    
 
    private void UpdateActivParamInfo(String PackageId, int ProcessId, int activitid, XmlElement activNode, IDataAccess da) 
    { 
      foreach (XmlElement paramNode in activNode.SelectNodes("params/param")) 
      { 
        String Name = paramNode.Attributes["ref"].Value; 
        String ParamId = ""; 
        
        int value = this.GetParamIDByName(PackageId, Name, da); 
        if (value != -1) 
          ParamId = value.ToString(); 
 
        this.AddWFACTIVITYPARAMInfo(ParamId, activitid.ToString(), da); 
      } 
    } 
    private void UpdateActivEventInfo(String PackageId, int ProcessId, int activitid, XmlElement activNode, IDataAccess da) 
    { 
      foreach (XmlElement eventNode in activNode.SelectNodes("events/event")) 
      { 
        String eventtype = eventNode.Attributes["eventtype"].Value; 
        String excutetype = eventNode.Attributes["excutetype"].Value; 
        String content = eventNode.Attributes["content"].Value; 
        this.AddWFNORMALACTIVITYEVENTInfo(eventtype, excutetype, content, "1", activitid.ToString(), da); 
      } 
    } 
    #endregion 
 
    #region 新增信息 
    private int CreateRole(String PackageId, String roleName, String roleType, String roleContent, IDataAccess da) 
    { 
      String Sql = "insert into WFROLE(ID,NAME,TYPE,REF_PACKAGE_ID,CHECKCONTENT) values(:ID,:NAME,:TYPE,:REF_PACKAGE_ID,:CHECKCONTENT)"; 
      QueryParameterCollection qpc = new QueryParameterCollection(); 
      QueryParameter qp1 = new QueryParameter("ID", DbType.Int32); 
      int RoleId = this.GetMaxId("WFROLE", da); 
      qp1.Value = RoleId; 
      qpc.Add(qp1); 
 
      QueryParameter qp2 = new QueryParameter("NAME", DbType.String); 
      qp2.Value = roleName; 
      qpc.Add(qp2); 
 
      QueryParameter qp3 = new QueryParameter("TYPE", DbType.Int32); 
      qp3.Value = Convert.ToInt32(roleType); 
      qpc.Add(qp3); 
 
      QueryParameter qp4 = new QueryParameter("REF_PACKAGE_ID", DbType.String); 
      qp4.Value = PackageId; 
      qpc.Add(qp4); 
 
 
      QueryParameter qp5 = new QueryParameter("CHECKCONTENT", DbType.String); 
      qp5.Value = roleContent; 
      qpc.Add(qp5); 
 
      da.ExecuteNonQuery(Sql, qpc); 
      return RoleId; 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// 新增包信息 
    /// </summary> 
    /// <param name="Id"></param> 
    /// <param name="Name"></param> 
    /// <param name="da"></param> 
    private void AddPackageInfo(String Id, String Name, IDataAccess da) 
    { 
      String sql = "insert into wfpackage(ID,NAME,version,Createtime) values(:ID,:NAME,:version,:Createtime)"; 
 
      QueryParameterCollection qpc = new QueryParameterCollection(); 
      QueryParameter qpID = new QueryParameter("ID", DbType.String); 
      qpID.Value = Id; 
      qpc.Add(qpID); 
 
      QueryParameter qpName = new QueryParameter("NAME", DbType.String); 
      qpName.Value = Name; 
      qpc.Add(qpName); 
 
      int MaxVersion = this.GetMaxPackageVersionByPackageName(Name, da); 
      MaxVersion++; 
      //得到版本 
      QueryParameter qpVersion = new QueryParameter("version", DbType.Int32); 
      qpVersion.Value = MaxVersion; 
      qpc.Add(qpVersion); 
      //得到创建日期 
      QueryParameter qpNow = new QueryParameter("Createtime", DbType.DateTime); 
      qpNow.Value = System.DateTime.Now; 
      qpc.Add(qpNow); 
      da.ExecuteNonQuery(sql, qpc); 
 
    } 
 
 
    private void CreateRoleUserInfo(String UserId, String Rank, int RoleId, IDataAccess da) 
    { 
      String Sql = "insert into WF_R_ROLEUSER(ID,\"USER\",RANK,REF_ROLE_ID) values(:ID,:UR,:RANK,:REF_ROLE_ID)"; 
 
      QueryParameterCollection qpc = new QueryParameterCollection(); 
      QueryParameter qp1 = new QueryParameter("ID", DbType.Int32); 
      int RoleUserId = this.GetMaxId("WF_R_ROLEUSER", da); 
      qp1.Value = RoleUserId; 
      qpc.Add(qp1); 
 
      QueryParameter qp2 = new QueryParameter("UR", DbType.String); 
      qp2.Value = UserId; 
      qpc.Add(qp2); 
 
      QueryParameter qp3 = new QueryParameter("RANK", DbType.String); 
      qp3.Value = Rank; 
      qpc.Add(qp3); 
 
      QueryParameter qp4 = new QueryParameter("REF_ROLE_ID", DbType.Int32); 
      qp4.Value = RoleId; 
      qpc.Add(qp4); 
      da.ExecuteNonQuery(Sql, qpc); 
    } 
 
    private int AddAppInfo(String PackageId, String appName, String appType, String appParameter, String appGroupId, String appPath, IDataAccess da) 
    { 
      String sql = "insert into WFAPPLICATION(ID,NAME,TYPE,PARAMETER,PATH,GROUPID,REF_PACKAGE_ID) values(:ID,:NAME,:TYPE,:PARAMETER,:PATH,:GROUPID,:REF_PACKAGE_ID)"; 
 
      QueryParameterCollection qpc = new QueryParameterCollection(); 
      QueryParameter qp1 = new QueryParameter("ID", DbType.Int32); 
      int AppId = this.GetMaxId("WFAPPLICATION", da); 
      qp1.Value = AppId; 
      qpc.Add(qp1); 
 
 
 
      QueryParameter qp2 = new QueryParameter("NAME", DbType.String); 
      qp2.Value = appName; 
      qpc.Add(qp2); 
 
      QueryParameter qp3 = new QueryParameter("TYPE", DbType.Int32); 
      qp3.Value = Convert.ToInt32(appType); 
      qpc.Add(qp3); 
 
      QueryParameter qp4 = new QueryParameter("PARAMETER", DbType.String); 
      qp4.Value = appParameter; 
      qpc.Add(qp4); 
 
      QueryParameter qp5 = new QueryParameter("PATH", DbType.String); 
      qp5.Value = appPath; 
      qpc.Add(qp5); 
 
      QueryParameter qp6 = new QueryParameter("GROUPID", DbType.Int32); 
      qp6.Value = Convert.ToInt32(appGroupId); 
      qpc.Add(qp6); 
 
 
      QueryParameter qp7 = new QueryParameter("REF_PACKAGE_ID", DbType.String); 
      qp7.Value = PackageId; 
      qpc.Add(qp7); 
 
      da.ExecuteNonQuery(sql, qpc); 
      return AppId; 
 
    } 
    private int AddParamInfo(String PackageId, String paramName, String paramType, String paramValue, String paramRemark, IDataAccess da) 
    { 
      String sql = "insert into wfparam(\"ID\",PARAMTYPE,\"NAME\",REMARK,REF_WFPACKAGE_ID,\"VALUE\")values(:ID,:PARTYPE,:NAME,:REMA,:REF_WFPACKAGE_ID,:VAL)"; 
 
 
      QueryParameterCollection qpc = new QueryParameterCollection(); 
      QueryParameter qp1 = new QueryParameter("ID", DbType.Int32); 
      int ParamId = this.GetMaxId("WFPARAM", da); 
      qp1.Value = ParamId; 
      qpc.Add(qp1); 
 
      QueryParameter qp2 = new QueryParameter("PARTYPE", DbType.Int32); 
      qp2.Value = Convert.ToInt32(paramType); 
      qpc.Add(qp2); 
 
      QueryParameter qp3 = new QueryParameter("NAME", DbType.String); 
      qp3.Value = paramName; 
      qpc.Add(qp3); 
 
      QueryParameter qp4 = new QueryParameter("REMA", DbType.String); 
      qp4.Value = paramRemark; 
      qpc.Add(qp4); 
 
      QueryParameter qp5 = new QueryParameter("REF_WFPACKAGE_ID", DbType.String); 
      qp5.Value = PackageId; 
      qpc.Add(qp5); 
 
      QueryParameter qp6 = new QueryParameter("VAL", DbType.String); 
      qp6.Value = paramValue; 
      qpc.Add(qp6); 
 
      da.ExecuteNonQuery(sql, qpc); 
      return ParamId; 
 
    } 
    private int AddProcessInfo(String packageId, String NAME, String WORK_DAY, String WARNING_TIME, String REF_ROLE_ID, IDataAccess da) 
    { 
      String sql = "insert into WFPROCESS(ID,NAME,WORK_DAY,WARNING_TIME,REF_ROLE_ID,REF_PACKAGE_ID) values(:ID,:NAME,:WORK_DAY,:WARNING_TIME,:REF_ROLE_ID,:REF_PACKAGE_ID)"; 
      int ProcessId = this.GetMaxId("WFPROCESS", da); 
 
 
      QueryParameterCollection qpc = new QueryParameterCollection(); 
      QueryParameter qp1 = new QueryParameter("ID", DbType.Int32); 
 
      qp1.Value = ProcessId; 
      qpc.Add(qp1); 
 
      QueryParameter qp2 = new QueryParameter("NAME", DbType.String); 
      qp2.Value = NAME; 
      qpc.Add(qp2); 
 
      QueryParameter qp3 = new QueryParameter("WORK_DAY", DbType.Double); 
      qp3.Value = Convert.ToDouble(WORK_DAY); 
      qpc.Add(qp3); 
 
      QueryParameter qp4 = new QueryParameter("WARNING_TIME", DbType.Double); 
      qp4.Value = Convert.ToDouble(WARNING_TIME); 
      qpc.Add(qp4); 
 
      QueryParameter qp5 = new QueryParameter("REF_PACKAGE_ID", DbType.String); 
      qp5.Value = packageId; 
      qpc.Add(qp5); 
      //更具name和packageId查询roleID 
 
      QueryParameter qp6 = new QueryParameter("REF_ROLE_ID", DbType.Int32); 
      int roleid = this.GetRoleIDByName(packageId, REF_ROLE_ID, da); 
      if (roleid == -1) 
        throw new Exception("不存在" + NAME + "流程创建角色!"); 
      if (REF_ROLE_ID != "") 
        qp6.Value = roleid; 
      else 
        qp6.Value = DBNull.Value; 
      qpc.Add(qp6); 
 
      da.ExecuteNonQuery(sql, qpc); 
 
      return ProcessId; 
    } 
 
    private int AddWFACTIVITYInfo( String NAME, String TYPE, String POSTSTRATEGY, String RECEIVESTRATEGY, String DISPATCHSTRATEGY, String TERM, String ENABLESENDBACK, String ISSENDSELF, String WORK_DAY, String WARNING_TIME, String POSITION_X, String POSITION_Y, String REF_PROCESS_ID, String REF_ROLE_ID, String ISSELECTUSER, String BEFOR_ACTIV_ID, IDataAccess da) 
    { 
      int WFACTIVITYId = this.GetMaxId("WFACTIVITY", da); 
      String sql = "insert into WFACTIVITY(ID,NAME,TYPE,POSTSTRATEGY,RECEIVESTRATEGY,DISPATCHSTRATEGY,TERM,ENABLESENDBACK,ISSENDSELF,WORK_DAY,WARNING_TIME,POSITION_X,POSITION_Y,REF_PROCESS_ID,REF_ROLE_ID,ISSELECTUSER,BEFOR_ACTIV_ID)values(:ID,:NAME,:TYPE,:POSTSTRATEGY,:RECEIVESTRATEGY,:DISPATCHSTRATEGY,:TERM,:ENABLESENDBACK,:ISSENDSELF,:WORK_DAY,:WARNING_TIME,:POSITION_X,:POSITION_Y,:REF_PROCESS_ID,:REF_ROLE_ID,:ISSELECTUSER,:BEFOR_ACTIV_ID)"; 
      QueryParameterCollection qpc = new QueryParameterCollection(); 
      QueryParameter qp0 = new QueryParameter("ID", DbType.Decimal); 
      qp0.Value = Convert.ToDecimal(WFACTIVITYId); 
      qpc.Add(qp0); 
      QueryParameter qp1 = new QueryParameter("NAME", DbType.String); 
      if (NAME == "") 
      { 
        qp1.Value = DBNull.Value; 
      } 
      else 
      { 
        qp1.Value = Convert.ToString(NAME); 
      } 
      qpc.Add(qp1); 
      QueryParameter qp2 = new QueryParameter("TYPE", DbType.Decimal); 
      if (TYPE == "") 
      { 
        qp2.Value = DBNull.Value; 
      } 
      else 
      { 
        qp2.Value = Convert.ToDecimal(TYPE); 
      } 
      qpc.Add(qp2); 
      QueryParameter qp3 = new QueryParameter("POSTSTRATEGY", DbType.Decimal); 
      if (POSTSTRATEGY == "") 
      { 
        qp3.Value = DBNull.Value; 
      } 
      else 
      { 
        qp3.Value = Convert.ToDecimal(POSTSTRATEGY); 
      } 
      qpc.Add(qp3); 
      QueryParameter qp4 = new QueryParameter("RECEIVESTRATEGY", DbType.String); 
      if (RECEIVESTRATEGY == "") 
      { 
        qp4.Value = DBNull.Value; 
      } 
      else 
      { 
        qp4.Value = Convert.ToString(RECEIVESTRATEGY); 
      } 
      qpc.Add(qp4); 
      QueryParameter qp5 = new QueryParameter("DISPATCHSTRATEGY", DbType.String); 
      if (DISPATCHSTRATEGY == "") 
      { 
        qp5.Value = DBNull.Value; 
      } 
      else 
      { 
        qp5.Value = Convert.ToString(DISPATCHSTRATEGY); 
      } 
      qpc.Add(qp5); 
      QueryParameter qp6 = new QueryParameter("TERM", DbType.Decimal); 
      if (TERM == "") 
      { 
        qp6.Value = DBNull.Value; 
      } 
      else 
      { 
        qp6.Value = Convert.ToDecimal(TERM); 
      } 
      qpc.Add(qp6); 
      QueryParameter qp7 = new QueryParameter("ENABLESENDBACK", DbType.Decimal); 
      if (ENABLESENDBACK == "") 
      { 
        qp7.Value = DBNull.Value; 
      } 
      else 
      { 
        qp7.Value = Convert.ToDecimal(ENABLESENDBACK); 
      } 
      qpc.Add(qp7); 
      QueryParameter qp8 = new QueryParameter("ISSENDSELF", DbType.Decimal); 
      if (ISSENDSELF == "") 
      { 
        qp8.Value = DBNull.Value; 
      } 
      else 
      { 
        qp8.Value = Convert.ToDecimal(ISSENDSELF); 
      } 
      qpc.Add(qp8); 
      QueryParameter qp9 = new QueryParameter("WORK_DAY", DbType.Decimal); 
      if (WORK_DAY == "") 
      { 
        qp9.Value = DBNull.Value; 
      } 
      else 
      { 
        qp9.Value = Convert.ToDecimal(WORK_DAY); 
      } 
      qpc.Add(qp9); 
      QueryParameter qp10 = new QueryParameter("WARNING_TIME", DbType.Decimal); 
      if (WARNING_TIME == "") 
      { 
        qp10.Value = DBNull.Value; 
      } 
      else 
      { 
        qp10.Value = Convert.ToDecimal(WARNING_TIME); 
      } 
      qpc.Add(qp10); 
      QueryParameter qp11 = new QueryParameter("POSITION_X", DbType.Decimal); 
      if (POSITION_X == "") 
      { 
        qp11.Value = DBNull.Value; 
      } 
      else 
      { 
        qp11.Value = Convert.ToDecimal(POSITION_X); 
      } 
      qpc.Add(qp11); 
      QueryParameter qp12 = new QueryParameter("POSITION_Y", DbType.Decimal); 
      if (POSITION_Y == "") 
      { 
        qp12.Value = DBNull.Value; 
      } 
      else 
      { 
        qp12.Value = Convert.ToDecimal(POSITION_Y); 
      } 
      qpc.Add(qp12); 
      QueryParameter qp13 = new QueryParameter("REF_PROCESS_ID", DbType.Decimal); 
      if (REF_PROCESS_ID == "") 
      { 
        qp13.Value = DBNull.Value; 
      } 
      else 
      { 
        qp13.Value = Convert.ToDecimal(REF_PROCESS_ID); 
      } 
      qpc.Add(qp13); 
      QueryParameter qp14 = new QueryParameter("REF_ROLE_ID", DbType.Decimal); 
      if (REF_ROLE_ID == "") 
      { 
        qp14.Value = DBNull.Value; 
      } 
      else 
      { 
        qp14.Value = Convert.ToDecimal(REF_ROLE_ID); 
      } 
      qpc.Add(qp14); 
      QueryParameter qp15 = new QueryParameter("ISSELECTUSER", DbType.Decimal); 
      if (ISSELECTUSER == "") 
      { 
        qp15.Value = DBNull.Value; 
      } 
      else 
      { 
        qp15.Value = Convert.ToDecimal(ISSELECTUSER); 
      } 
      qpc.Add(qp15); 
      QueryParameter qp16 = new QueryParameter("BEFOR_ACTIV_ID", DbType.Decimal); 
      if (BEFOR_ACTIV_ID == "") 
      { 
        qp16.Value = DBNull.Value; 
      } 
      else 
      { 
        qp16.Value = Convert.ToDecimal(BEFOR_ACTIV_ID); 
      } 
      qpc.Add(qp16); 
      da.ExecuteNonQuery(sql, qpc); 
      return WFACTIVITYId; 
    } 
 
    private int AddWFACTIVITYPARAMInfo(String REF_WFPARAM_ID, String REF_WFACTIVITY_ID, IDataAccess da) 
    { 
      int WFACTIVITYPARAMId = this.GetMaxId("WFACTIVITYPARAM", da); 
      String sql = "insert into WFACTIVITYPARAM(ID,REF_WFPARAM_ID,REF_WFACTIVITY_ID)values(:ID,:REF_WFPARAM_ID,:REF_WFACTIVITY_ID)"; 
      QueryParameterCollection qpc = new QueryParameterCollection(); 
      QueryParameter qp0 = new QueryParameter("ID", DbType.Decimal); 
      qp0.Value = Convert.ToDecimal(WFACTIVITYPARAMId); 
      qpc.Add(qp0); 
      QueryParameter qp1 = new QueryParameter("REF_WFPARAM_ID", DbType.Decimal); 
      if (REF_WFPARAM_ID == "") 
      { 
        qp1.Value = DBNull.Value; 
      } 
      else 
      { 
        qp1.Value = Convert.ToDecimal(REF_WFPARAM_ID); 
      } 
      qpc.Add(qp1); 
      QueryParameter qp2 = new QueryParameter("REF_WFACTIVITY_ID", DbType.Decimal); 
      if (REF_WFACTIVITY_ID == "") 
      { 
        qp2.Value = DBNull.Value; 
      } 
      else 
      { 
        qp2.Value = Convert.ToDecimal(REF_WFACTIVITY_ID); 
      } 
      qpc.Add(qp2); 
      da.ExecuteNonQuery(sql, qpc); 
      return WFACTIVITYPARAMId; 
    } 
    private int AddWFCONVERGEACTIVITYInfo( String TYPE, String CONDITION, String REF_WFACTIVITY_ID, IDataAccess da) 
    { 
      int WFCONVERGEACTIVITYId = this.GetMaxId("WFCONVERGEACTIVITY", da); 
      String sql = "insert into WFCONVERGEACTIVITY(ID,TYPE,CONDITION,REF_WFACTIVITY_ID)values(:ID,:TYPE,:CONDITION,:REF_WFACTIVITY_ID)"; 
      QueryParameterCollection qpc = new QueryParameterCollection(); 
      QueryParameter qp0 = new QueryParameter("ID", DbType.Decimal); 
      qp0.Value = Convert.ToDecimal(WFCONVERGEACTIVITYId); 
      qpc.Add(qp0); 
      QueryParameter qp1 = new QueryParameter("TYPE", DbType.Decimal); 
      if (TYPE == "") 
      { 
        qp1.Value = DBNull.Value; 
      } 
      else 
      { 
        qp1.Value = Convert.ToDecimal(TYPE); 
      } 
      qpc.Add(qp1); 
      QueryParameter qp2 = new QueryParameter("CONDITION", DbType.String); 
      if (CONDITION == "") 
      { 
        qp2.Value = DBNull.Value; 
      } 
      else 
      { 
        qp2.Value = Convert.ToString(CONDITION); 
      } 
      qpc.Add(qp2); 
      QueryParameter qp3 = new QueryParameter("REF_WFACTIVITY_ID", DbType.Decimal); 
      if (REF_WFACTIVITY_ID == "") 
      { 
        qp3.Value = DBNull.Value; 
      } 
      else 
      { 
        qp3.Value = Convert.ToDecimal(REF_WFACTIVITY_ID); 
      } 
      qpc.Add(qp3); 
      da.ExecuteNonQuery(sql, qpc); 
      return WFCONVERGEACTIVITYId; 
    } 
 
    private int AddWFNORMALACTIVITYEVENTInfo(String EVENTTYPE, String EXECUTETYPE, String CONTENT, String RANK, String REF_WFACTIVITY_ID, IDataAccess da) 
    { 
      int WFNORMALACTIVITYEVENTId = this.GetMaxId("WFNORMALACTIVITYEVENT", da); 
      String sql = "insert into WFNORMALACTIVITYEVENT(ID,EVENTTYPE,EXECUTETYPE,CONTENT,RANK,REF_WFACTIVITY_ID)values(:ID,:EVENTTYPE,:EXECUTETYPE,:CONTENT,:RANK,:REF_WFACTIVITY_ID)"; 
      QueryParameterCollection qpc = new QueryParameterCollection(); 
      QueryParameter qp0 = new QueryParameter("ID", DbType.Decimal); 
      qp0.Value = Convert.ToDecimal(WFNORMALACTIVITYEVENTId); 
      qpc.Add(qp0); 
      QueryParameter qp1 = new QueryParameter("EVENTTYPE", DbType.Decimal); 
      if (EVENTTYPE == "") 
      { 
        qp1.Value = DBNull.Value; 
      } 
      else 
      { 
        qp1.Value = Convert.ToDecimal(EVENTTYPE); 
      } 
      qpc.Add(qp1); 
      QueryParameter qp2 = new QueryParameter("EXECUTETYPE", DbType.Decimal); 
      if (EXECUTETYPE == "") 
      { 
        qp2.Value = DBNull.Value; 
      } 
      else 
      { 
        qp2.Value = Convert.ToDecimal(EXECUTETYPE); 
      } 
      qpc.Add(qp2); 
      QueryParameter qp3 = new QueryParameter("CONTENT", DbType.String); 
      if (CONTENT == "") 
      { 
        qp3.Value = DBNull.Value; 
      } 
      else 
      { 
        qp3.Value = Convert.ToString(CONTENT); 
      } 
      qpc.Add(qp3); 
      QueryParameter qp4 = new QueryParameter("RANK", DbType.String); 
      if (RANK == "") 
      { 
        qp4.Value = DBNull.Value; 
      } 
      else 
      { 
        qp4.Value = Convert.ToString(RANK); 
      } 
      qpc.Add(qp4); 
      QueryParameter qp5 = new QueryParameter("REF_WFACTIVITY_ID", DbType.Decimal); 
      if (REF_WFACTIVITY_ID == "") 
      { 
        qp5.Value = DBNull.Value; 
      } 
      else 
      { 
        qp5.Value = Convert.ToDecimal(REF_WFACTIVITY_ID); 
      } 
      qpc.Add(qp5); 
      da.ExecuteNonQuery(sql, qpc); 
      return WFNORMALACTIVITYEVENTId; 
    } 
    private int AddWFRAMUSACTIVITYInfo( String TYPE, String REF_WFACTIVITY_ID, IDataAccess da) 
    { 
      int WFRAMUSACTIVITYId = this.GetMaxId("WFRAMUSACTIVITY", da); 
      String sql = "insert into WFRAMUSACTIVITY(ID,TYPE,REF_WFACTIVITY_ID)values(:ID,:TYPE,:REF_WFACTIVITY_ID)"; 
      QueryParameterCollection qpc = new QueryParameterCollection(); 
      QueryParameter qp0 = new QueryParameter("ID", DbType.Decimal); 
      qp0.Value = Convert.ToDecimal(WFRAMUSACTIVITYId); 
      qpc.Add(qp0); 
      QueryParameter qp1 = new QueryParameter("TYPE", DbType.Decimal); 
      if (TYPE == "") 
      { 
        qp1.Value = DBNull.Value; 
      } 
      else 
      { 
        qp1.Value = Convert.ToDecimal(TYPE); 
      } 
      qpc.Add(qp1); 
      QueryParameter qp2 = new QueryParameter("REF_WFACTIVITY_ID", DbType.Decimal); 
      if (REF_WFACTIVITY_ID == "") 
      { 
        qp2.Value = DBNull.Value; 
      } 
      else 
      { 
        qp2.Value = Convert.ToDecimal(REF_WFACTIVITY_ID); 
      } 
      qpc.Add(qp2); 
      da.ExecuteNonQuery(sql, qpc); 
      return WFRAMUSACTIVITYId; 
    } 
 
    private int AddWF_R_APPLICATIONACTIVITYInfo(String REF_APPLICATION_ID, String REF_ACTIVITY_ID, String RANK, IDataAccess da) 
    { 
      int WF_R_APPLICATIONACTIVITYId = this.GetMaxId("WF_R_APPLICATIONACTIVITY", da); 
      String sql = "insert into WF_R_APPLICATIONACTIVITY(ID,REF_APPLICATION_ID,REF_ACTIVITY_ID,RANK)values(:ID,:REF_APPLICATION_ID,:REF_ACTIVITY_ID,:RANK)"; 
      QueryParameterCollection qpc = new QueryParameterCollection(); 
      QueryParameter qp0 = new QueryParameter("ID", DbType.Decimal); 
      qp0.Value = Convert.ToDecimal(WF_R_APPLICATIONACTIVITYId); 
      qpc.Add(qp0); 
      QueryParameter qp1 = new QueryParameter("REF_APPLICATION_ID", DbType.Decimal); 
      if (REF_APPLICATION_ID == "") 
      { 
        qp1.Value = DBNull.Value; 
      } 
      else 
      { 
        qp1.Value = Convert.ToDecimal(REF_APPLICATION_ID); 
      } 
      qpc.Add(qp1); 
      QueryParameter qp2 = new QueryParameter("REF_ACTIVITY_ID", DbType.Decimal); 
      if (REF_ACTIVITY_ID == "") 
      { 
        qp2.Value = DBNull.Value; 
      } 
      else 
      { 
        qp2.Value = Convert.ToDecimal(REF_ACTIVITY_ID); 
      } 
      qpc.Add(qp2); 
      QueryParameter qp3 = new QueryParameter("RANK", DbType.Decimal); 
      if (RANK == "") 
      { 
        qp3.Value = DBNull.Value; 
      } 
      else 
      { 
        qp3.Value = Convert.ToDecimal(RANK); 
      } 
      qpc.Add(qp3); 
      da.ExecuteNonQuery(sql, qpc); 
      return WF_R_APPLICATIONACTIVITYId; 
    } 
    private int AddWFTRANSITIONInfo(String NAME, String TYPE, String POSITION_Y, String POSITION_X, String REF_PROCESS_ID, String REF_STARTACTIVITY_ID, String REF_ENDACTIVITY_ID, String CONDITION, IDataAccess da) 
    { 
      int WFTRANSITIONId = this.GetMaxId("WFTRANSITION", da); 
      String sql = "insert into WFTRANSITION(ID,NAME,TYPE,POSITION_Y,POSITION_X,REF_PROCESS_ID,REF_STARTACTIVITY_ID,REF_ENDACTIVITY_ID,CONDITION)values(:ID,:NAME,:TYPE,:POSITION_Y,:POSITION_X,:REF_PROCESS_ID,:REF_STARTACTIVITY_ID,:REF_ENDACTIVITY_ID,:CONDITION)"; 
      QueryParameterCollection qpc = new QueryParameterCollection(); 
      QueryParameter qp0 = new QueryParameter("ID", DbType.Decimal); 
      qp0.Value = Convert.ToDecimal(WFTRANSITIONId); 
      qpc.Add(qp0); 
      QueryParameter qp1 = new QueryParameter("NAME", DbType.String); 
      if (NAME == "") 
      { 
        qp1.Value = DBNull.Value; 
      } 
      else 
      { 
        qp1.Value = Convert.ToString(NAME); 
      } 
      qpc.Add(qp1); 
      QueryParameter qp2 = new QueryParameter("TYPE", DbType.Decimal); 
      if (TYPE == "") 
      { 
        qp2.Value = DBNull.Value; 
      } 
      else 
      { 
        qp2.Value = Convert.ToDecimal(TYPE); 
      } 
      qpc.Add(qp2); 
      QueryParameter qp3 = new QueryParameter("POSITION_Y", DbType.Decimal); 
      if (POSITION_Y == "") 
      { 
        qp3.Value = DBNull.Value; 
      } 
      else 
      { 
        qp3.Value = Convert.ToDecimal(POSITION_Y); 
      } 
      qpc.Add(qp3); 
      QueryParameter qp4 = new QueryParameter("POSITION_X", DbType.Decimal); 
      if (POSITION_X == "") 
      { 
        qp4.Value = DBNull.Value; 
      } 
      else 
      { 
        qp4.Value = Convert.ToDecimal(POSITION_X); 
      } 
      qpc.Add(qp4); 
      QueryParameter qp5 = new QueryParameter("REF_PROCESS_ID", DbType.Decimal); 
      if (REF_PROCESS_ID == "") 
      { 
        qp5.Value = DBNull.Value; 
      } 
      else 
      { 
        qp5.Value = Convert.ToDecimal(REF_PROCESS_ID); 
      } 
      qpc.Add(qp5); 
      QueryParameter qp6 = new QueryParameter("REF_STARTACTIVITY_ID", DbType.Decimal); 
      if (REF_STARTACTIVITY_ID == "") 
      { 
        qp6.Value = DBNull.Value; 
      } 
      else 
      { 
        qp6.Value = Convert.ToDecimal(REF_STARTACTIVITY_ID); 
      } 
      qpc.Add(qp6); 
      QueryParameter qp7 = new QueryParameter("REF_ENDACTIVITY_ID", DbType.Decimal); 
      if (REF_ENDACTIVITY_ID == "") 
      { 
        qp7.Value = DBNull.Value; 
      } 
      else 
      { 
        qp7.Value = Convert.ToDecimal(REF_ENDACTIVITY_ID); 
      } 
      qpc.Add(qp7); 
      QueryParameter qp8 = new QueryParameter("CONDITION", DbType.String); 
      if (CONDITION == "") 
      { 
        qp8.Value = DBNull.Value; 
      } 
      else 
      { 
        qp8.Value = Convert.ToString(CONDITION); 
      } 
      qpc.Add(qp8); 
      da.ExecuteNonQuery(sql, qpc); 
      return WFTRANSITIONId; 
    } 
    private int AddWFTRANSITIONCONDITIONInfo(String TYPE, String VALUE, String REF_WFTRANSITION_ID, String REF_PARAM_ID, IDataAccess da) 
    { 
      int WFTRANSITIONCONDITIONId = this.GetMaxId("WFTRANSITIONCONDITION", da); 
      String sql = "insert into WFTRANSITIONCONDITION(ID,TYPE,VALUE,REF_WFTRANSITION_ID,REF_PARAM_ID)values(:ID,:TYPE,:VALUE,:REF_WFTRANSITION_ID,:REF_PARAM_ID)"; 
      QueryParameterCollection qpc = new QueryParameterCollection(); 
      QueryParameter qp0 = new QueryParameter("ID", DbType.Decimal); 
      qp0.Value = Convert.ToDecimal(WFTRANSITIONCONDITIONId); 
      qpc.Add(qp0); 
      QueryParameter qp1 = new QueryParameter("TYPE", DbType.String); 
      if (TYPE == "") 
      { 
        qp1.Value = DBNull.Value; 
      } 
      else 
      { 
        qp1.Value = Convert.ToString(TYPE); 
      } 
      qpc.Add(qp1); 
      QueryParameter qp2 = new QueryParameter("VALUE", DbType.String); 
      if (VALUE == "") 
      { 
        qp2.Value = DBNull.Value; 
      } 
      else 
      { 
        qp2.Value = Convert.ToString(VALUE); 
      } 
      qpc.Add(qp2); 
      QueryParameter qp3 = new QueryParameter("REF_WFTRANSITION_ID", DbType.Decimal); 
      if (REF_WFTRANSITION_ID == "") 
      { 
        qp3.Value = DBNull.Value; 
      } 
      else 
      { 
        qp3.Value = Convert.ToDecimal(REF_WFTRANSITION_ID); 
      } 
      qpc.Add(qp3); 
      QueryParameter qp4 = new QueryParameter("REF_PARAM_ID", DbType.Decimal); 
      if (REF_PARAM_ID == "") 
      { 
        qp4.Value = DBNull.Value; 
      } 
      else 
      { 
        qp4.Value = Convert.ToDecimal(REF_PARAM_ID); 
      } 
      qpc.Add(qp4); 
      da.ExecuteNonQuery(sql, qpc); 
      return WFTRANSITIONCONDITIONId; 
    } 
    #endregion 
 
  } 
}