www.pudn.com > SVM_SteveGunn.rar > svrerror.m, change:1998-08-21,size:1203b


function err = svrerror(trnX,tstX,tstY,ker,beta,bias,loss,e) 
%SVRERROR Calculate SVR Error 
% 
% Usage: err = svrerror(trnX,tstX,tstY,ker,beta,bias,loss,e) 
% 
% Parameters: trnX  - Training inputs 
%       tstX  - Test inputs 
%       tstY  - Test targets 
%       ker  - kernel function 
%       beta  - Difference of Lagrange Multipliers 
%       bias  - bias 
%       loss  - loss function 
%       e   - e insensitive 
% 
% Author: Steve Gunn (srg@ecs.soton.ac.uk) 
 
 if (nargin < 6 | nargin > 8) % check correct number of arguments 
  help svrerror 
 else 
 
  if (nargin < 8), e = 0.0;, end 
  if (nargin < 7), loss = 'eInsensitive';, end 
  n = size(trnX,1); 
  m = length(tstY); 
  H = zeros(m,n);  
  for i=1:m 
   for j=1:n 
    H(i,j) = svkernel(ker,tstX(i,:),trnX(j,:)); 
   end 
  end 
  errvec = (H*beta - tstY+bias); 
 
  switch lower(loss) 
   case 'einsensitive', 
    errvec = abs(errvec) - e; 
    err = mean(errvec.*(errvec > 0)); 
   case 'quadratic', 
    err = mean(errvec.*errvec); 
   otherwise, disp('Error: Unknown Loss Function\n'); 
  end  
 
 end